HOUD JE LAMP BRANDEND TOT HET EIND

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

32-door het jaar-A
Matteus 25,1-13
+website: www.bewustchristen.nl -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen

Wees waakzaam en wijs, want je kent dag nog uur
Aan alles komt een keer een einde, ook aan mij zelf.
Als de eerste dingen zijn voorbij gegaan
en te middernacht het uur van bevrijding aanbreekt
en God ons definitief verlost vanaf de andere kant van de dood.
Dan gaat het er om wat je in je leven zelf hebt eigen gemaakt:
de verworvenheden van je ziel en de goede daden die je deed.
Dat lijkt op olie die steeds duurder wordt naar mate de vraag stijgt.
De olie in de gelijkenis van Jezus van vandaag is niet overdraagbaar.
Die olie die je tot het laatst toe hebt verzameld is alleen van jezelf.
Er is een eigen verantwoordelijkheid en een laatste ernst,
die geen mens aan een ander mens kan overdragen.
Het is niet alleen zonde, maar ook eeuwig zonde,
dat in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden
vijf van de tien bruidsmeisjes zich niet zorgvuldiger
op de komst van de bruidegom van God hebben voorbereid.

Houd je lamp brandend tot het eind toe
Hoe zal het zijn op de avond van de wereld en hoe zal God
onze wereld en mezelf dan aantreffen bij de poort van de bruiloftszaal?
In gespannen verwachting van de komst van de bruidegom van onze ziel?
Vroeger waren we er misschien wel te veel mee bezig en nu te weinig.
Elke avond wordt je als vanzelf herinnerd aan het einde van alles.
Zo ook herinnert het licht van de opkomende zon, dat je in de morgen
elke dag aanstoot, aan de verrijzenis en het lege graf.
Elke avond onder het gewetensonderzoek zou je daar eens meer
mee bezig moeten zijn, net zoals hervormer Luther deed als hij bad:
Heer, blijf bij ons want het wordt avond en de nacht komt er aan.
Blijf bij ons op de avond van de dag, op de avond van het leven,
op de avond van de wereld, totdat de zon vanuit de nacht opgaat.
Je paard en tentwagen moeten eigenlijk dag en nacht klaar staan om de
Messias onmiddellijk midden in de nacht tegemoet te kunnen gaan.

Voortdurend waken om wijsheid te vinden
Waakzaam is de mens die zich door de wijsheid laat zoeken en vinden
en die beschouwend aanwezig is bij mensen en dingen.
Hij kijkt vanuit de Eerste Hand van God vanuit oorsprong en toekomst.
Welnu, de bijbel staat vol levenservaring en straalt van wijsheid.
Als je haar lief hebt, haar zoekt en er vroeg voor op staat
ligt ze aan je deurpost, want zelf gaat ze rond en zoekt
die haar waardig zijn en wie over haar wakker ligt en om haar peinst.
Als een grote genade treedt zij je tegemoet op je levensweg
en in overleg, zoals de eerste lezing vandaag zegt .(Wijsheid 6,12-16).
Bij die domme maagden gaat het dus niet om weinig verstand,
maar om dwaze maagden, die leven bij de dag en die zich laten
inslapen in de roes van alledag en niet verder vooruit kijken.
Ze teren altijd op anderen en leven in de sfeer van later zien we wel.
Ze zijn in ieder geval niet gekleed op de bruiloft en daarom
komen ze op het laatst ook niet meer in de bruiloftszaal.
Jezus zegt op het laatst: ik ken jullie niet
en ik heb niets met jullie en hou ook niet meer van jullie.
Eigenlijk zouden alle jongeren een jaar lang
een sociale of anders soort dienstplicht moeten vervullen.
Aan den lijve voelen en ervaren, dat het leven weliswaar een gave is,
die roept om een offergave en een leven in de kwaliteit van een offer.
Dat je ook nog een keer dood kunt gaan komt vaak niet bij hen op.
Daartegenover staan die andere helft van de tien maagden die wijs zijn.
Met hun fakkels van stokken met lappen er om heen gebonden
nemen ze ook voldoende olie mee in kruiken.
Ze weten uit ervaring en uit verhalen, dat het lang kan duren
vanwege allerlei onderhandelingen omtrent de bruidschat,
voordat de bruidgom in optocht naar zijn huis kan vertrekken.
het kan zelfs midden in de nacht zijn,
dat je Hem tegemoet gaat en dan moet je er klaar voor staan
en dan kun je geen beroep meer doen op anderen,
want dan zijn de winkels dicht.
Er zijn momenten in het leven, dat je er alleen voor staat
en dat je je alleen moet zien te redden.

Samen zijn met de Heer op de jongste dag daar gaat het om
Zo is het ook met dood gaan, zegt Paulus in de tweede lezing.
Je engelbewaarder kan je niet verder brengen dan tot aan de brug,
maar je moet zelf alleen in je eentje die brug oversteken
of door die nauwe poort of door die donker wolk heen
of hoe je het ook wilt noemen.
aar zegt die zelfde Paulus vandaag:
jullie christenen hoeven niet zo bedroefd te zijn
als andere mensen die geen geloof , hoop en liefde hebben.
Wij geloven immers, dat Jezus is gestorven en weer opgestaan
en evenzo zal God hen, die in Jezus zijn ontslapen,
levend met Hem meevoeren naar God.(Tess.4,13-18)
Het belangrijkste is dat je in kontact met Jezus sterft als je doodgaat.
Dat betekent in staat van genade zijn zoals wij vroeger zeiden.

Weest dus waakzaam om het rijk der hemelen in de gaan.
Op een onbewaakte overweg van de pelgrimstocht van je leven
kun je zo gegrepen worden, zoals we elke dag zien op het journaal.
Wees wijs en zoek dus heel je leven naar die levenswijsheid
en verlang daar naar, dan vind je het ook, en dan zie je het ook.
Zoek en je zult vinden.Voordat je er naar verlangt is het er al
en je hoeft er niet eens vroeg voor op te staan,
want het ligt als het ware om de deurpost.
Doe een beroep op die goddelijke wijsheid
en laat haar als vanzelf naar je toekomen.