WETEN VOOR WIE HET IS WEG GELEGD!

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

29-Door het jaar-B
Marcus 10,35-45
+website: www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging – w.boerkamp o.carm.-groenWaar loopt het leven van Jezus op uit?
Ze zijn samen onderweg naar Jeruzalem.
Jezus gaat hen voor en zijn leerlingen volgen Hem,
maar wel in grote onzekerheid.
Drie maal hebben ze een lijdensvoorspelling gehoord.
Ze zijn bang van al dat praten over dat lijden,
dat Hem daar te wachten staat in Jeruzalem
en ze vragen zich af: Waar gaat deze weg heen?
Waar loopt dit op uit? en: Waarom gaat Jezus dan deze weg?
Pas op het einde van zijn leven en na zijn dood
weten ze pas wie Jezus werkelijk ten diepste is.
Pas onder het kruis zegt ook de Romeinse honderdman:
waarlijk deze Jezus is een de Zoon van God.

Gaat Jezus niet een weg die uiteindelijk dood loopt?
Waarom gaan christenen soms zo lang de weg van Jezus,
dat hun leven er bij in schiet, zo kunnen ook wij ons afvragen.
Omdat dit de lijdensweg is waaraan je de echte Messias kunt herkennen.
Dat stuit vaak op groot onbegrip en daarom komt Jezus
ook drie keer aanzetten met zijn lijdensvoorspelling.
Je weet wat er van gaat komen als je die weg opgaat.
Je gaat je ondergang tegemoet en geen mens die het kwaad kan keren.
Alleen God zelf is het, die in Jezus het kwaad kan keren.
Alleen God kan er nog voor zorgen,
dat het geen doodlopende weg wordt.
Na drie dagen wekt God Hem immers op uit de dood.
God zal er in voor zien, zoals hij ook heeft voorzien in het offer,
toen Abraham zijn zoon meende te moeten offeren.
Hij krijgt zijn zoon levend uit de dood terug.

Weten wie het gegeven wordt en voor wie het is weggelegd
Twee intimi, Johannes en Jakobus hebben al iets
van die heerlijkheid aan gene zijde van de dood geproefd.
Daarom gaan ze Jezus gebruiken als een kruiwagen.
Als Marcus dit verhaal 60 na Christus schrijft weet hij al,
dat Jakobus is gemarteld en onthoofd en dat deze de beker
van Jezus tot de bodem toe al heeft leeggedronken.
Maar zitten aan Jezus rechterzij of linkerzij?
Misschien hebben ze de dwaasheid van hun vraag pas goed ingezien,
toen Jezus tussen die twee rovers werd gekruisigd,
met een aan zijn linker- en een aan zijn rechterzij.

Jezus geeft zijn leven als losprijs voor velen
Belast met fouten van de mensen geeft Jezus
zijn leven als zoenoffer .(Vgl. 1e lezing: Jes.53,10-11)
Jezus heeft met zijn leven van liefde
velen vrijgekocht uit de slavernij,
waarin mensen gevangen kunnen zitten:
het krampachtig met de ellebogen streven
naar ereplaatsen, naar rijkdom en macht.
Wie hoog wil mikken moet het laag zoeken.
Een mensenzoon wordt geboren om te dienen
en niet om gediend te worden.
Alleen zo kun je echt gelukkig worden.
Als je dat eenmaal hebt ingezien in je leven,
dan vallen je de schellen van je ogen
en ben je niet meer ziende blind, zoals de apostelen.
Christus is onze Hogepriester, door wie wij barmhartigheid
en genade verkrijgen (2e lezing: Hebr. 4,14-16)

Beginnen met zorg voor eigen eer aan de kant zetten
Laat dat maar aan God over. Dat doet Jezus ook.
Stel je nu maar in Gods tegenwoordigheid.
Geloof maar dat God op dit moment naar je kijkt.
Vooral als je misschien denkt, dat je bij mensen niet zo gezien bent.
God heeft juist oog voor de minste plaats.
Maak dan in je zelf een gebaar naar Hem toe.
Neem met heel je persoon nu eens een houding aan van gebed.
Neem je eigen levenshouding eens onder de loupe.
Ben ik egoïstisch? Ben ik gericht op mijn eigen eer?
Stel je dan open voor wat Jezus je nu te zeggen heeft .
Zuiver dan nu je levenshouding en vraag aan God,
dat al je bedoelingen, daden en werkzaamheden
voortaan geordend mogen zijn, niet op mijn eigen eer,
maar op de glorie van God en op zijn dienst en eer.
Ik leef immers tot meerdere eer en glorie van God en van de medemens

Ik ben er niet om gediend te worden, maar om te dienen
Vergis je dus niet in de weg naar de hoogste post in de navolging van Jezus.
De ware weg is breken met jezelf en je kruis opnemen.
Je leven redden door het los te laten.
De laatste en dienaar van allen zijn, om voetveeg van allen te worden.
God keert immers de aardse verhoudingen totaal onderste boven.
Een mens moet niet zichzelf verheffen,
maar je wordt verheven door God en door de ander.
Te beginnen met Jezus, die zelf ook niet de ereplaatsen toewijst..
Alleen in gebed ga je anders denken en jezelf omkeren.
Als je God zijn werk laat doen in je leven en als je Hem daarbij
niet in de weg loopt met je eigen eer, dan kan het gebeuren met je.
Als je niet bezorgd bent voor je eigen ziel en zaligheid.
Als ik dat echt wilt, dan mag ik hopen, dat Jezus mij vandaag
ook inwijdt in de wetenschap van het kruis.
Dat is een kwestie van genade.
Moge ieder van ons die genade vandaag ten deel vallen. Amen