DRIEKONINGEN-Jaar-A-2014-Jaar van het gezin Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Driekoningen worden ze genoemd in de volksmond
Drie wijzen op zoek naar levenswijsheid, dat is iets anders dan wetenschap
Ze zijn op zoek naar het Geheim, het Mysterie van het leven.
Wijsheid heeft te maken met het hart, denk aan het boek der Spreuken
De koningen komen van heel ver en ze hebben er alles voor over.
Je mag al hun Koninklijke goud uit de kelder van de bank halen,
en alle priesterlijke wierook die ten hemel stijgt
en ook de welriekende mirre van de profeet die sterft.
De Heer God openbaart zich vandaag ook aan de heidenen..
Nu mogen ook de zg. hooggeplaatsten in de wereld op bezoek komen.
Vandaag toont Jezus zich aan alle mensen over de hele wereld,
Ook de niet-Joden, de zg. heidenen moeten horen en zien wat is gebeurd.

Het Christendom is een openbaringsgodsdienst.
Er is een Goddelijke Geheim dat open gelegd moet worden.
Je moet er een keer van gehoord hebben, anders werkt het niet:
Het geloof is uit het gehoor en het beeld overtuigt helemaal bij het zien.
Daarna moet je het zelf verder vertellen en dan wordt het geloof ook steeds sterker.
We zijn na het Concilie al vijftig jaar bezig om jongeren te bereiken, wat niet erg lukt.
Dat komt omdat jongeren alleen vanuit eigen ervaring tot geloof willen komen.
De Christen van de komende eeuw is iemand die iets ervaren heeft van God
en anders zal er geen Christen meer zijn vanaf het begin van dit nieuwe millennium.

Als die openbaring ontbreekt verwildert het volk.
Dat lees ik in het boek der Spreuken 29,18
maar ook in de ervaring van vandaag en in de media.
Driekwart van de Nederlandse bevolking maakt zich nu op de eerste plaats zorgen
om de verwildering in de omgangsvormen: denk daarbij bij voorbeeld
aan geweld in de sport, het pesten, bejegening van hulpverleners,
huiselijk geweld etc. Daar denken wij nog eerder aan,
dan dat wij ons zorgen maken om de voedselbanken,
of die het nog redden in het komend jaar-2014 van huwelijk en gezin.

Vandaag wordt de kennis van het geheim van God geopenbaard (Ef.3,2 e.v.)
Het gaat er om Gods Geheim in Jezus te leren kennen,
maar die geest krijg je niet vanzelf.
Vanaf de middeleeuwen was dat allemaal min of meer van zelfsprekend.
Zoals het weer, de wind en de regen bestond, zo bestond God ook als vanzelfsprekend.
Sinds het Concilie is het geloof geen vanzelfsprekende zaak meer van de gemeenschap.
De geloofscrisis heeft zich van vele personen meester gemaakt.
Vele heidenen leven alsof zij zich zelf hebben gemaakt en alsof zij zelf het licht zijn.
Maar wij zijn niet zelf het licht, maar wij moeten getuigen van het Licht, zegt Johannes
opdat allen tot geloof komen en het vermogen krijgen kinderen van God te worden.

Als Paulus terugkomt van zijn lange missiereis onder de heidenen, zegt hij:
ik ben blij, dat God de Poort van het geloof ook voor de heidenen heeft geopend.Hand.14,27)

De Brief van de paus over Het jaar van het geloof-2013
begint ook met dat begrip van ‘de poort van het geloof’ .
Geloven leidt ons binnen in een gemeenschapsleven van en met God.
Het maakt je mogelijk de geestelijke kerk van God binnen te gaan.
Wat paus Benedictus XVI verkondigt brengt paus Franciscus in praktijk.
Elk moment bij iedere verkondiging
kun je met Gods genade over die drempel heen stappen
Dan ga je een weg op die heel je leven duurt
en die je leven voortdurend kan veranderen.
Dat begint met je doopsel (Vgl. Rom. 6,4), dan mag je God je ‘Vader’ noemen
en het eindigt met het eeuwig leven als vrucht van de verrijzenis van Jezus
en je krijgt deel aan de Geest (Vgl. Joh.17,22).
Net als Jezus zelf ga je staan in de Drie-eenheid
van Vader, Zoon of Dochter en H.Geest
en ga je geloven in een God die liefde is (Vgl. 1 Joh.4,8)
Toen de tijd vol was heeft God de Vader zijn Geheim in Jezus leven,
dood en verrijzenis aan ieder van ons persoonlijk geopenbaard
in zijn Geest, die zijn kerk bezielt.

Het charisma en de eigenheid van een christen
Dat is ‘zout der aarde te zijn en licht der wereld’ (Mat.5,13-6)
Wij moeten terug naar de bron van het geloof
en naar de put van die Samaritaanse vrouw (Vgl. Joh.4,14)
Er moet ‘een nieuwe evangelisatie komen
voor het doorgeven van het christelijk geloof’,
zoals dat heet op de laatste synode jongstleden in oktober te Rome.
Het Concilie blijkt nog steeds een grote genade en een kompas voor heel de kerk.
Het kan een Bron van vernieuwing en hervorming worden door herbronning.
Alleen geloof dat begint met bekering en vergeving van zonden (Hand. 5,31)
en dat een nieuw leven wil leiden (Rom.6,4) en dat zich uit in liefde
zal het denken en doen van heel ons leven veranderen. (Gal. 5,6)
De liefde van en voor Christus (2 Kor.5,14) dwingt ons tot nieuwe evangelisatie
en de blijde boodschap te verkondigen aan alle volkeren (Mat.28,19).
Daartoe roept vandaag het feest op ‘van de openbaring des Heren.

Juist door zelf te geloven en door geloofs-overdracht
wordt je eigen geloof ook sterker, net als het vuur dat zich verspreidt.
In de westerse wereld, waar het Christelijk geloven verdwijnt,
moet het eerst opnieuw beginnen in de gezinnen.
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming
van hun kinderen en eerste catecheten.
Pesten b.v. houdt pas echt op als kinderen eerst in hun eigen gezin
op positieve wijze de deugden leren te beoefenen en van binnen uit leren,
zoals tederheid, vergevingsgezindheid, eerbied, vertrouwen, belangeloze dienstbaarheid.
i.p.v. weer nieuwe negatieve regels vanuit school
aangaande wat we wel of niet mogen doen met pesten,
ook al is ook dat noodzakelijk voor alle heidenen,
die niets hebben met het Christelijk geloof.
Geloven, hopen en lief hebben begint in het gezin.
Als het daar niet gebeurt heb je kans dat het nergens begint.