JEZUS IS DE ENIGE KONING EN HEER

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Palmzondag-A-B-C
21,1-11
+website:
www.bewustchristen.nl-2008 -spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars


Wij beginnen aan de goede, stille, heilige lijdens-week
Vandaag treedt Jezus het Geheim van Pasen binnen:
Door zijn lijden en sterven gaat hij zijn glorie binnen:
Wij eren vandaag onze Heer en Koning Jezus van Nazareth.
Hij komt Jeruzalem binnen, waarin Hij zijn heengaan zal voltrekken.
De inwoners van de stad zwaaien Jezus eerst toe met palmen
en zij roepen “Hosanna”, maar later klinkt het:“Weg met Hem”.
Vanaf deze passiezondag maken wij de laatste gang
van Jezus mee : het is bevrijdingsdag, maar bevrijd van wat?

Een sjofele koning die laag op een ezeltje zit
De Zoon van David komt vandaag op het Joodse Paasfeest
in de stad van David om het feest van Israëls bevrijding te vieren.
Na vierhonderd jaar komt Hij in Jeruzalem weer bezieling brengen
en gerechtigheid voor de geringen, zodat de stad zijn uitstraling
van de liefde van God voor alle volkeren weer terugkrijgt.
Als een Prins komt Hij Jonkvrouwe Jerusalem bevrijden:
Zegt aan de Dochter van Sion: (Zacharias 9,9)
Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel,
op een veulen het jong van een lastdier.
De Koningszoon staat aan de poort, klopt en zegt tegen
Vrouwe Israël, zijn bruid: Doe open, mijn liefste, laat mij er in. (Hooglied)
Hij staat al aan de voet van Olijfberg, waar aan het einde
der tijden God zich definitief zal openbaren.
God geve dat uit dit nieuwe verbond nieuw leven zal ontkiemen.
Niet als een triomferend veldheer weleer hoog te paard,
maar als een sjofele koning die laag op een ezeltje zit,
zo komt Hij binnen als een vredevorst, rechtvaardig, zachtmoedig,
en wel op een heilige ezel, waarop nog nooit iemand gezeten heeft.
Zo gaat hij een weg die nog nooit iemand gegaan is.
Het is alsof dat ezeltje daar al eeuwen staat te wachten,
vast gebonden aan de kant van de weg en
geduldig wachtend tot de Heer het nodig heeft.
Het is echt een heilig ezeltje dat de tempel zal reinigen.
De mensen omstuwen Hem met palmtakken en jubelen:
Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer,
Hosanna in den hoge!(psalm 118,25) Kom ons toch redden.
Vanaf vandaag trouwt God definitief met zijn volk als bruid.
In Jezus gaat Hij zelf drie dagen in het graf rusten
om zo deze aarde te heiligen: “Het is volbracht”

Kleine dingen kunnen grote betekenis hebben.
Pas achteraf of zelfs pas na de dood, kan er nieuw licht op schijnen.
Ook in het leven van Jezus doen zich verschillende gebeurtenissen
voor, die aanvankelijk klein en onbelangrijk lijken.
Pas later hebben ze een veel diepere betekenis gekregen.
Pas na zijn dood herinneren de leerlingen zich
al die dingen en krijgen ze een diepere betekenis voor hen.
De blijde intocht van Jezus in Jeruzalem
is misschien ook zoiets onopvallends uit zijn leven.
Er rijden die dag namelijk wel meer ezels de stad in.
Op een ezeltje nog wel gaat ook Jezus onder de stadspoort door
omgeven door een stelletje enthousiaste (=vol van God) volgelingen.
Eigenlijk gebeurt er niets dat opzien baart, maar toch is dit
een beslissend moment in het leven van Jezus.
En later, na zijn dood, als Hij eenmaal als een lastdier
de zonden van de wereld heeft weggedragen, dan krijgt
zo’n anekdote uit zijn leven een veel diepere betekenis.
En nog later wordt Hij door zijn tegenstanders
afgebeeld als een ezel aan het kruis.(catacomben)

Jezus wordt op een unieke manier koning.
Hij wordt heel anders koning dan iemand die wereldse macht bezit.
Hij wendt zijn gezicht niet af van wie hem besmaden en bespuwen
Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden (Jes.50,4-7)
God helpt Hem en daarom is Hij in staat geen spier vertrekken.
Jezus wordt koning op een heel andere wijze dan een veldheer.
Hij komt zachtmoedig en gezeten op een ezel,
met een groep mensen achter zich aan van niets:
blinden, lammen, kreupelen, weduwen en wezen.
Het is een volk van niets en Hij heeft ook geen paleis of huis.
Hij heeft nog geen steen om zijn hoofd op neer te leggen.
De blauwe hemel is om zo te zeggen het enigste dak boven zijn hoofd.
Hij draagt geen purperen mantel zoals een Koning en Hij heeft
geen soldaten en onderdanen, want hij noemt iedereen zijn vriend.

Op het kruis toont Hij zijn ware gestalte als koning
Hij wil voor iedereen zo goed als God zijn.
Daarbij klampt Hij zich niet vast aan de gelijkheid met God,
zoals Adam dat wel wilde. (Filipensen 2,6-11)
Voordat een heilig iemand mens wordt, bestaat die al in de hemel.
Dat is ook het geval met Jezus, die de Heilige bij uitstek is.
Hij heeft zichzelf vernederd als een slaaf en laat zich
verslijten voor een misdadiger en opstandeling.
Hij is mens geworden en gehoorzaam geworden tot de dood op het kruis.
en daarom heeft God Hem hoog verheven en heeft Hij de bijnaam
Heer gekregen: een titel die alleen voor God zelf is weggelegd.
Het is een naam die alle knieën doet knikken vanaf de Driekoningen,
en die elke tong losmaakt tot eer van God: Jezus is de Heer.
Bij zijn binnenkomst in de stad Jeruzalem vroeg iedereen?
Wie is dat? Het volk zei: Dit is de profeet Jezus uit Nazareth in Galilea?
Wie is Hij voor jou, die dit leest?