IN DE NAAM VAN GOD GEBEURT HET

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Drieeenheid-A
Joh.3,16-18 .
+ website-2008-spirituele overweging-w.boerkamp 0.carm.- www.bewustchristen.nl -geel

Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde
Het gaat niet zo zeer om hoe God bestaat,
maar hoe God werkt in mensen in situaties en omstandigheden.
Ik zelf en ieder van ons persoonlijk staan in die drie-heid
van Vader, Zoon en H.Geest met Jezus als grondvorm en model:
Hij zegt: wie mij ziet, ziet de Vader
en krijgt deel aan de H.Geest en het eeuwig leven.
Voor mijn geboorte heeft God mij reeds gezien, zegt de psalm,
Dat geldt niet alleen voor Jezus, maar voor ieder van ons.
Je bent zelf ontvangen vanuit een liefdevolle H.Geest:
Dus leef in het bewustzijn, dat je van God bent uitgegaan
en naar Hem terugkeert net als Jezus.
Voel je kind aan huis bij God de Vader en roep Hem aan als Abba,
Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd.

Het uitroepen van die naam van God,
Daar gaat het vandaag over. Dat doet God zelf
en dat is God die werkt in ieder van ons door de H.Geest.
We moeten weer opnieuw bewust-christen worden
Als wij weer meer ontzag zouden krijgen voor God,
-vreze des Heren- noemden we dat vroeger, dan zou het onbehagen
en de angst in de samenleving misschien ook weer afnemen.
Dan zouden wij ook de tekenen van de tijd beter verstaan.
De H.Geest spreekt immers ook in de geschiedenis.

Een teken van deze tijd is misschien wel het volgende:
Een samenleving die totaal van God los is dreigt totalitair te worden.
Een goede doorsnee moslimgelovige die een westerling ontmoet
proeft meteen of die westerling iets met God heeft in zijn leven
en of die een innerlijk geestelijk leven heeft
of dat die westerling totaal los is van God.
Als dat laatste het geval is, dan is dat vreemd voor die moslim,
net zoals die moslim vreemd is voor mij.
Juist in dat vreemde aspect verschijnt God voor mij die zegt:
Heb eerbied voor de ander en voel je broer en zus,
kinderen van eenzelfde Vader in de hemel.

Om het aanroepen van de naam van God gaat het vandaag
In de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest
tekenen wij onszelf met een kruis in de hoop dat God ons zegent.
Zo begint ons gebed en eindigt het ook, zoals ook de H.Mis.
In de Joodse tempel van Jeruzalem stond vroeger geen beeld.
God is niet uit te beelden. Geen beeld voldoet.
Je mocht zelfs de naam van God niet uitspreken,
want God is onuitsprekelijk.
Hij bestaat alleen in het aan-roepen van zijn naam.

In het aanroepen van Gods naam krijgt Hij betekenis
Op hetzelfde moment van het aanroepen groeit er
een innerlijke eenheid tussen God en mens.
In de naam komt heel het menselijk bidden samen:
Weezer,Wees hier aanwezig, Help mij, Red mij,
Laat mij ontsnappen, Genees mij, Leer mij jouw paden,
laat mij niet verloren gaan, Wees- er…
Dit is de oudste betekenis van de naam van God.
Wanneer Joodse nomaden heel vroeger
met hun vee nieuw weidegebied binnentrokken,
riepen zij de beschermende kracht van die naam van God in.
Dat is eigenlijk hetzelfde als wij nu een nieuw huis inwijden,
-Wat bijna niet meer gebeurt-. Dat betekent inhoudelijk:
Wees hier aanwezig, bescherm ons tegen kwade machten, Wees- er.

In de eerste lezing daalt God neer in een wolk(Ex.34,4b-6,8-9)
God komt naast Mozes staan en roept zelf uit wie Hij is: Weezer,
Hij-die-is gaat Moses voorbij en roept a.h.w.: Weezer,
Ik ben een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.
Och, Weezer, Wees-er , zegt Moses dan, wees zo goed,
Vergeef uw volk en trek met ons mee en beschouw ons als uw eigendom.

En in de tweede lezing zegt Paulus: (II Kor.13,11-13)
Groet elkaar met een heilige kus als heiligen van God.
Wij christenen worden allemaal heiligen genoemd door Paulus.
Dat is niet voor niets: we staan vanaf onze geboorte en doop
in die drie-heid van God als Vader, Zoon en H.Geest.
Daarom besluit Paulus vandaag zijn brief zoals gewoonlijk met de wens:
De genade en de levenskracht van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de H.Geest zij met u allen.
Zo krijgt God definitief naam in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon.
Geloven in die naam staat vandaag centraal
en zal ons eeuwig leven schenken.

In die naam van Jezus Christus werken de apostelen
Onder die naam hebben ze grote tekenen gedaan onder het volk.
Nog groter dan die van Jezus zelf.
Durven ook wij in die naam te bidden?
De charismatische beweging gaat ons hierin voor
en vele andere nieuwe wereldwijde katholieke bewegingen.
Waar twee of drie in Jezus naam bijeen zijn is God in ons midden.
Met zijn liefde als midden en met echt ontzag en vrede voor God
Dan hoeven wij ook niet met de Islam in conflict te zijn.
Om heil en genezing te vinden roepen wij hier elke zondag die naam uit.
Als wij in die naam geloven dragen wij het eeuwig leven nu al in ons.
Moge dat waar worden in ons leven. Amen.(bewerking-wb van kw)