ZIE, HET LAM GODS DAT ER AAN KOMT

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

2-Door het jaar-A
Joh. 1,29-34
+website:
www.bewustchristen.nl  –spirituele overweging- w.boerkamp o.carm.-groen
 


Horen, zien en getuigen van de Zoon van God
Geloof in de Heilige Geest, die in ieder mens werkzaam is.
Kijk vooral uit naar mensen, die zich als dienaar van God
en als lammeren en vredesduiven gedragen in deze wereld.
Getuig van mensen bij wie je de Heilige Geest,
als een duif ziet neerdalen en blijven rusten.
Dat lijkt de diepe spirituele onderstroom van het evangelie.
Het gaat vandaag over het Geheim van God in ieder mens.
Ook Johannes de Doper zag dat pas later in Jezus.
De dienaar van de Heer is heil van heel de wereld
en het licht van Jezus gaat tot de grenzen der aarde.(Jes.49,3.5-6)

Johannes is iemand met een vooruit-ziende blik
Hij kijkt niet alleen naar de buitenkant van mensen,
maar vooral ook naar de binnenkant en de ziel van mensen.
Daarom kan hij vandaag van Jezus ook twee keer zeggen:
Ook ik kende Hem eerst niet, maar ik ben maar vast
gaan dopen met water, opdat de Messias zich zou openbaren,
zegt Johannes en toen kwam Jezus van zelf aan het licht:
Die van eeuwigheid Zoon van God is komt aan het licht
en wordt mens in Jezus, de Messias en Mensenzoon onder ons.
Hij was eerder dan ik en eigenlijk moest ik door Hem gedoopt worden.
Hij wilde echter alleen maar gerechtigheid doen,
zoals het hoort en zoals de wil van God is.
Daarom wilde Hij zich ook net als alle andere mensen
eerst met water laten dopen door mij, zegt Johannes.

Jezus ging gewoon in de rij staan als een-van-ons
Midden onder ons ging Hij staan op de plaats van de onderdompeling
en op de plaats waar het water de zonde afwast.
Hij ging staan op de plaats van onze zonde
en stond Hij daar als een zondebok dat in de woestijn was gestuurd.
Als een Joods paaslam dat weerloos geslacht wordt, zo stond Hij daar,
zoals vroeger op de offerplaats voor de tempel in Jeruzalem.
Met Hem in het water zag ik de hemel opengaan,
en de H.Geest als een duif op Hem neerdalen.
Alsof God Hem onderdompelde in de H.Geest.
Johannes ziet dat die H.Geest op Jezus neerdaalt
en op Hem blijft rusten.
Hij ziet Jezus naar zich toekomen en zegt:
Zie het Paas-Lam Gods dat voorbij gaat en dat de zonde van de
wereld wegneemt, de geweldloze knecht en dienaar van God
En tegelijk noemt Hij Hem Zoon- van-God,
die ons allen onderdompelt in de H.Geest.
Hij is als een lam en als een duif,
Een lam is het symbool van kwetsbaarheid.
Het moet levenslang door mensen worden beschermd en beveiligd worden.
Het dient de mens levenslang met zijn vacht
en het laat zich uiteindelijk ook nog door diezelfde mens slachten en opeten.
Kortom, een lam is dienstbaar tot het einde toe en zo is Jezus ook.
Ook de duif is geen vechter en je ziet hem nooit andere vogels aanvallen.
Integendeel, hij laat zich door allerlei andere vogels wegjagen.
Hij wacht net zo lang, totdat hij ook een kans krijgt
om bij het voedsel te komen, dat wij rondstrooien.
Tenslotte wordt ook de duif opgegeten
Het zijn twee dieren of liever gezegd twee gestalten,
waarmee Jezus als de Messias wordt getypeerd
als een dienstbare knecht tot de dood toe.
Ze zijn een spiegel voor ons mensen die in deze tijd,
vol zijn van geweld en van onszelf doen gelden als afgod.

Beide zijn ze bode van een nieuwe tijd.
Zie daar de duif met de groene tak,
postbode van Gods vrede met de mensen.
Het water onder de ark van Noach is al aan het zakken.
Als gedoopten komen wij vandaag uit het water omhoog
Je wordt geroepen om eens om je heen te kijken
en te zien en te getuigen waar, wanneer en in wie
je die H.Geest aan het werk ziet in de samenleving van mensen.
Laat de komst van de H.Geest toe in je eigen leven.
We worden vandaag uitgenodigd om ons zachtmoedig te gedragen als een lam
Ook ten opzichte van andere mensen, die ons misschien niet liggen
en om vredelievend te zijn als een duif in onze eigen omgeving,
daar waar wij wonen, leven en werken.

Wachten op het moment dat God je aanspreekt om te getuigen
Het gaat er om, dat ik mij bewust wordt van momenten in mijn leven,
dat ik mij voel aangesproken en aangeraakt door God en door Hem
in een bepaalde richting wordt gezet, net als Johannes de Doper zelf.
En dat ik God daarbij niet in de weg sta,
maar dat Hij bij mij kan komen met zijn Heilige Geest.
Hij komt als je Hem binnenlaat en soms moet ik voorwaarden scheppen
voor de komst van God, opdat Hij zich kan openbaren.
Gewoon dingen doe die van je gevraagd worden.

Als Knecht, Lam, Zoon van God,
ziet Jezus het kwaad en komt Hij oog in oog te staan
met het kwaad en met de dood en zal Hij niet altijd zwijgen.
Hij zal voortdurend die stem van God in zijn hart horen
en de H.Geest dichtbij weten in zichzelf.
Bidden ook wij dat die H.Geest op ons zal neerdalen
in de loop van ons eigen leven, zodat wij geheiligd worden.
Genade en vrede zij u vanwege God, onze Vader,
en de Heer Jezus Christus (Tweede lezing IKor.1,1-3)


OPENINGSWOORD
Wie is die Jezus toch,
die gewoon net als alle anderen in de rij gaat staan
en een doopsel van bekering vraagt aan Johannes de Doper.
Ook ik kende Hem eerst niet toen Hij aan het licht kwam,
zegt Johannes de Doper ,
maar achteraf wil ik wel getuigen, dat ik zag
dat de H. Geest op Hem neerdaalde en op Hem bleef rusten.
Een verder legitimatie/ bewijs van God heb ik niet nodig.