IK BEN HET LEVEND BROOD UIT DE HEMEL

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

Sacramentsdag-A-1
Joh.6,51-58
+website: www.bewustchristen.nl -2008-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-geel


Christus is oer-sacrament van ontmoeting met God
Het brood van eeuwig leven voedt ons in ons aardse bestaan.
Het smeedt ons samen tot het mysterieuze Volk van God onderweg
en tot het Mystieke Lichaam van Christus in deze wereld.
Dat wil Sacramentsdag nog eens extra naar voren halen.
Het wordt jaarlijks gehouden op de tweede zondag na Pinksteren.
Het geheim (=mysterie) van brood en wijn bindt ons samen
in het basis-sacrament van broederschap en zusterschap.
Het nodigt ons uit tot meer sacramenteel-denken-voelen-en-leven.
Ik Ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald,
zegt Jezus, wie van Mij eet krijgt nooit geen honger meer.

Het Heilig Lichaam en Bloed van Christus in/voor de wereld
Het brood en de wijn die Christus zelf ons hoogst persoonlijk aanreikt
hecht ons voorgoed in Hem en voegt ons aaneen op de Weg naar God.
Het doet ons leven door Hem en geeft ons leven in eeuwigheid.
Samenkomen in de eucharistie schept de ruimte waarin wij ons
bewust worden van onze diepe verbondenheid met God en met elkaar.
Alle dag is sacramentsdag, zondags nog meer en met Pasen nog het meest.
De plaats waar je staat is heilige grond, de tijd en moment waarin je leeft ook
en het Allerheiligste Sacrament is zo altijd en overal in ons midden.
Een speciale bidtocht met het Allerheiligste in de processie
moge ons tot nadenken stemmen en ons daarvan bewust maken.
Zijn lichaam en bloed ten bate van het leven van de wereld (Joh.651)
Een mens leeft immers niet van brood alleen,
maar van alles wat uit de mond van God komt (Deut.8,2-3.14b-16a)
De beker die wij zegenen geeft gemeenschap met het bloed van Christus
en de het brood dat wij breken geeft gemeenschap met zijn lichaam
in deze wereld: het ene brood vormt ons om tot een lichaam (IKor.10,16-17)

Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald
Wij kunnen alleen maar in beelden over God spreken.
Het zijn woorden die zowel onthullen als ook verhullen.
Wij cirkelen voortdurend rondom het-Geheim-dat-God-is.
Wie bent U God en hoe luidt uw naam dan, vraagt Mozes.
Ik ben die Ik ben en zal zijn en die met jullie meegaat, antwoord God.
Het behoort tot mijn wezen er zijn voor jullie, zoals bij Abraham en Izaaak.
En Jezus is de Zoon-van-Ik-Ben en het brood des levens en de ware wijnstok.
En tussen die twee is Hij ook nog vijf andere beelden zoals
het licht der wereld, de goede herder, de deur voor de schapen,
de opstanding en de Weg, de Waarheid en het Leven.

Kortom, een nieuwe Mozes en Zoon van God,
die op een unieke manier zeven maal getuigt van Ik-Ben.
Hij is om te beginnen het Brood dat leven geeft.
Hij weet waar Hij de wijn vandaan moet halen
en neemt vanaf Kana ons waterig leven op in dat van de wijn.
Vanaf Galilea wordt het brood vermenigvuldigd door Hem
en Hij loopt over water naar de overkant van de zee.
Hij deelt op het laatste avondmaal het brood met de zijnen.
Hij weet waar het vlees vandaan komt voor zoveel volk
en Hij weet waar je brood moet kopen voor 5000 mensen.
Hij weet hoe je zonder emmer het drinkwater denkt te halen.
Hij weet immers zelf heel goed waar Hij vandaan is,
want Hij is zelf het wijn en het water.
Hij weet dat hij zelf de Gezondene is van IK-BEN
en dat het brood van de Messias moet komen die Hij zelf is.
Het gaat om een vraag naar brood die niet met geld is op te lossen.
Alleen als je deelt is er genoeg voor allen
en houd je zelfs nog over zoals in de dagen van Elisa.

Nu gaan Wet, Profeten en Geschriften in vervulling
Nu worden de vijf boeken van Mozes vijf broden
en worden Profeten en Geschriften twee vissen.
Als iedereen ten minste gaat zitten
en niemand over het hoofd wordt gezien.
Het wordt een voorafbeelding van de Maaltijd,
die God de zijnen heeft bereid aan rustige wateren en in de
grazige weiden, waar het ons aan niets zal ontbreken.(ps.23)
Daarom komen wij op de eerste dag van de week
op zondag samen op eenzelfde plaats en tijd om bij die Ene te komen,
om die droom levend te houden en om dat vergezicht te vieren.
In de persoon van Jezus, die ons als de ene hogepriester voorgaat,
gedenken wij het verleden, dat nu gebeurt in het heden,
met het oog op de toekomst die wij verwachten.
In zijn Naam en in zijn persoon spreken wij dan samen
de dankzegging uit, delen wij het brood, eten wij en worden wij verzadigd.

Het heeft ook iets van het oude manna uit den hoge in de woestijn.
Het is alleen meer dan wij dagelijks per dag nodig hebben.
Wat overblijft moet vanaf nu ook worden verzameld en bewaard,
opdat er niets van verloren gaat. De twaalf apostelen moeten nu
een ieder wereldwijd laten delen in het brood van de Messias.
Dit is immers de ware profeet die in de wereld gekomen is.
Als het nacht wordt en het licht is verdwenen is Hij er toch
als de God die het water, de machten van de dood,
onder zijn voeten heeft en de chaos onder de knie,
als Hij wandelt over de wateren van de zee naar Pasen toe.
Als Hij verschijnt roept Hij telkens: Weest niet bang, dat komt
365 maal voor in de bijbel, voor elke dag een keer als herkenningsmelodie.
Hij is de Zoon die is als God en die telkens zegt: Ik-Ben het, vreest niet!
Ik ben het die nu bij God is en tegelijk vlak bij Jullie in de H.Geest.
Er is geen duisternis zo dicht en er gaat geen zee zo hoog
of God weet ons voortaan als de zijnen te vinden.
Met Jezus aan boord is je landing over zee verzekerd
Dan is het feest van Pasen voor handen
en kunnen de paasverhalen en -legenden losbarsten.
Dan breekt aan de overkant van de zee de dag aan,
waarop je ontdekt, dat je niet altijd op zoek moet gaan
naar voedsel dat vergaat, maar dat je beter je zinnen kunt zetten
op brood dat blijft en dat voor altijd leven geeft.
Het gaat om het voedsel, dat de zoon des mensen,
die het zegel van de Vader draagt, ons wil geven.
Mijn Vader Geeft het en Hij geeft het nu opnieuw, zegt Hij.
Ook hier en nu.Dat is juist het teken dat God het ons geeft.

Brood staat voor alles wat een mens nodig heeft
om in de woestijn van het leven de honger te stillen
en het beloofde Vaderland van de hemel te bereiken.
Het brood uit de Hemel is het Woord van God,
dat nu voorgoed op aarde terugkeert
als het nieuwe manna op het nieuwe paasfeest,
omdat de Messias is gekomen.
Dat brood zouden wij wel voor altijd willen hebben,
als je maar ziet wat het symbool van het brood betekent: nl.
Ik ben het brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald
en waarvan je geen honger en dorst meer krijgt, zegt Jezus.

Jezus beeldt uit dat Hij uit de hemel is neergedaald.
Hij beeldt het brood van het leven uit,
opdat wie er van eet niet meer sterft.
Hij geeft zijn vlees voor het leven van de wereld.
Als je getuige bent geweest van de dood van Jezus, zoals de apostelen
dan ga je als van zelf zijn dood gedenken met brood en met wijn.
Deze gaven worden in de viering symbolen van zijn lichaam en bloed,
die werkelijk gegeven worden voor het leven van de wereld.
Wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt heeft leven in eeuwigheid
en wel door lijden en dood van de-door-God-gezonden-Zoon.
Een sterfelijk mens die beweert dat Hij uit de hemel is neergedaald,
die zal ons doen leven en ons doen opstaan op de laatste dag.
Die geeft ons woorden van eeuwig leven en is de Heilige Gods.
Ik- ben van God, zegt Jezus, Dat bent-U, en daar zijn wij
alle twaalf apostelen van overtuigd, zegt Petrus op een na.
Het feest van Pasen nadert waarop Jezus de wereld zal heiligen:
het brood zal worden gebroken en de wijn zal vloeien.
Zo maakt Jezus zich op om naar Jeruzalem te gaan,
maar nu voor de derde maal en voor het laatst.
Dat grote geheim en mysterie van Sacramentsdag
is de moeite waard om een maal per jaar te gedenken.
Om niet te vergeten, dat het eigenlijk alledag sacramentsdag is.
Dat het Allerheiligste altijd en overal in het nu aanwezig is
als een kracht van waaruit wij elk moment het leven krijgen.
Dat is het eeuwig leven dat nu al in ons is
en dat ons eenmaal ten volle zal worden gegeven. Amen.
Amen