IK BEN DEZELFDE ALS DE AARDSE JEZUS

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

3-van pasen-B
Lukas 24,35-48
+website:
www.bewustchristen.nl -2009 -spirituele overweging -w.boerkamp o.carm.-geel


De opstanding van Jezus is ook lichamelijk
Het heeft dus niet alleen iets met de geest te maken.
Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam
en in het eeuwig leven,
zo bidden wij elke zondag in de geloofsbelijdenis.
God neemt het leven dus niet van ons af,
maar Hij maakt het nieuw.
Als ons aarde huis, ons lichaam afgebroken wordt,
heeft Jezus al een plaats voor ons bereid bij God
in het Vaderhuis om daar voorgoed te wonen.
De mens is als een graankorrel die niet dood gaat,
maar terwijl die zijn vruchtvlees allemaal afgeeft
verandert diezelfde graankorrel in nieuw leven.
We geloven dus niet in de verrijzenis van het lijk,
maar ik geloof in de verrijzenis van mijn eigen lichaam.
Er zit dus geen vacuŁm tussen het
hiernumaals en hiernamaals.

De kortste geloofsbelijdenis
De verrezen gekruisigde Jezus Christus eet in het evangelie
van vandaag een stuk vis op voor de ogen van zijn leerlingen.
Hij maakt zo duidelijk dat hij dezelfde is als de aardse Jezus.
De God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob
-de God van onze vaderen die dezelfde is-
die heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt.
Wij mensen hebben Hem gedood,
maar God heeft Hem doen verrijzen
en daarvan zijn wij als apostelen de getuigen
(Hand.3,13-15.17-19)
Dat is tegelijk de oudste en tevens de kortste geloofsbelijdenis.
God vergeeft ons mensen van deze wereld
vanwege onze onwetendheid, mits wij ons bekeren
en berouw hebben over onze eigen zonden.

Voortaan hebben wij een Voorspreker in de hemel.
Het is de verrezen Heer Jezus Christus,
die geheel zonder zonde is en die al onze zonden
en die van de hele wereld weer goedmaakt.(I Joh.2,1-5a)
Alleen een mens die gehoorzaam is aan Gods woord
en zich houdt aan zijn geboden
die kent God en is in de waarheid.
Wij mensen komen schromelijk tekort
en ons geheugen is tekort.

De vergeving en beloften van het heilig Jubileum-jaar 2000
Toen heeft de Rooms katholieke kerk in de persoon van
paus Johannes Paulus II in naam van de verrezen gekruisigde
Jezus Christus als enigste officieel vergeving gevraagd
aan God voor alle fouten van (christen)mensen uit het verleden.
Alleen zo kan de mensheid verder en tegelijk hebben bijna alle
regeringsleiders toen beloofd omecht iets te doen
aan alle noden in de wereld zoals:
de armoede, kinderen naar school,
vrouwen en mannen gelijk behandelen,
minder kindersterfte en minder moedersterfte,
ziekten als hiv, aids en malaria te bestrijden,
milieu te beschermen en te zorgen voor schoon drinkwater
en minder mensen in krottenwijken
in achterbuurten van deze wereld
en tenslotte wereldwijde partnerschap voor ontwikkeling
en oplossing voor het financiŽle schuldenvraagstuk.

De millenniumdoelen van de Verenigde Naties
Deze hebben iets te maken met de verrijzenis van het lichaam
van mensen, die hier en nu in deze wereld al gebeurt.
Het lukt uiteindelijk alleen als wij mensen als hedendaagse
Emmausgangers voortdurend aan elkaar blijven vertellen
wat er de afgelopen tien jaar al gebeurd is aan positieve dingen
en wat er nog moet gebeuren tot 2015.
Het lukt alleen als wij elkaar
vanuit Pasen niet weer het graf in praten,
maar als wij dat in een geloofsgesprek
ter sprake durven brengen.
Dan komt de verrezen Christus telkens in ons midden
en toont Hij ons nog steeds zijn handen en voeten
in de mens die in nood is en die als een vreemdeling
aan het strand vraagt om een stuk geroosterd vis.
Alles wat we meemaken aan nood
en elk journaal op de avond maakt ons hart zo
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Want zo blijft de H.Schrift spreken
over het lijden en sterven van de Messias
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag.
Dat moet openlijk onder al die
189 volkeren met hun belofte doordringen.
Dat wij mensen het zelf alleen niet kunnen
en voortdurend te kort komen
en dat je er soms moedeloos van wordt.
Maar dat wij dat alleen tot stand kunnen brengen
dank zij de bekering
en de vergiffenis van zonden in zijn naam.
Het komt voor ons aan op missionair te getuigen van dit alles
en er op uittrekken net als de apostelen
en niet met de handen in de schoot blijven zitten. Amen.