Proeve van een eigentijdse leefregel (regula vitae) voor jongeren-nu

(regula vitae is een vakterm voor religieuze leefregel en slaat op de authentieke ervaring en beleving van binnenuit in plaats van het onderhouden van allerlei kerkelijke regels die van buiten komen. Dat hebben we gehad en die tijd is voorbij. Het gaat om bewust Christen worden van binnenuit.)

   

1

In het heilig jaar 2000 na geboorte van Jezus Christus, onze eerstgeboren broeder in God: Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Heb aandacht, eerbied, verwondering en beschouwing voor God en in mensen en in alles wat je overkomt in het licht van God.

2

In de afgelopen eeuwen hebben vele ordes en congregaties een religieuze leefregel opgesteld voor zichzelf. In onze tijd zijn veel jonge Christenen, gelovig en ongelovig, op zoek naar een basis spiritualiteit voor hun leven. Deze Christenen en ook de geloofsgemeenschap (parochie) kunnen nieuwe spiritualiteit en vitalisering vinden in de moderne devotie. Zij allen geven ons inspiratie voor een godsdienstige leefregel voor allen die van huis uit katholiek zijn en hen die op zoek zijn naar een nieuwe eigentijdse vormgeving van hun Christelijk leven.

3

Je bent niet de eerste in het gevolg van Jezus Christus. Hij zegt tegen al zijn volgelingen: “hou van God met heel je hart, met je ziel en al je krachten” Prent dat in je hart. Spreek er met de kinderen telkens opnieuw over, wanneer je thuis bent en onderweg, als je gaat slapen en opstaat. Dat moet je als het ware op het lijf geschreven staan. Je moet het kunnen lezen op de deurposten van je huis en zien als de toegangscode van de computer, TV en andere media.

4

Weet dat je wordt bemind door God. Je mag er zijn zoals je bent geschapen. In alles wat verandert, blijf jezelf! Laat niets je in verwarring brengen. Ogen en oren die om je geven zijn als een stem die richting geven op de pelgrimstocht van je leven. Bid bij het leven, dat voortdurend aan verandering onderhevig is, maar nooit wordt weggenomen, zelfs niet bij de dood.

5

Geloof maar dat alles goed is gemaakt en de mens is heel goed, maar pas op de zesde dag gemaakt. God heeft het leven gemaakt en niet de dood. Kies dan altijd en overal voor het leven en bevorder niet de doodscultuur. Leef in aansluiting bij het licht en donker van dag en nacht. Heb zorg voor schone aarde, water, lucht en voor planten, dieren, vogels en vissen. Maar ook voor jezelf als mens, door de rustdag in ere te houden en zet jezelf niet in het middelpunt.

6

Weersta aan de afgoden van deze tijd en beschouw jezelf als wegtrekkend uit Egypte, weg uit alle vormen van slavernij. Wees erop bedacht dat God zich elk ogenblik als nieuwe aan ons voor doet. Hij is niet te beschrijven en geen beeld voldoet. De zondag moet heilig voor je zijn. Houd je vader en moeder in ere, want het leven en het geloof beginnen niet bij jou. Heb eerbied voor alle vormen van leven, maak elkaar het leven mogelijk en zorg dat de mensen van elkaar kunnen houden. Gebruik niet meer van moeder aarde dan je voor jezelf nodig hebt en wees ervan overtuigd dat het leven bestaat bij de gratie van delen. Heb eerbied voor de ander als broeder en zuster, want elke mens is enig, uniek en onherhaalbaar. Wees er zoals je zelf bent zonder een kopie van een ander te worden.

7

Wil met niet al te veel pretenties in het leven staan. Leef niet oppervlakkig over alle ellende heen, maar probeer de pijn van het leven aan je toe te laten. Gelukkig als je mild en zachtmoedig bent. Je bent op de goede weg als je hongert en dorst naar gerechtigheid, zodat alles terecht komt. Want dan zul je het overvloedig zien gebeuren. Wat een geluk als je durft te vergeven, want je zult zelf genadig worden behandeld. Alleen met een zuiver hart, dat ongecompliceerd is, kun je God zien gebeuren in deze wereld. Wie vrede brengt wordt kind van God genoemd. Soms moet je er zelf onder lijden omwille van de blijde boodschap, want dan hoor je bij God thuis, die in Jezus hetzelfde heeft gedaan.

8

Je mag God beschouwen als een vader en moeder. Ouders die onvoorwaardelijk houden van hun kinderen. Houd van elkaar als broeders en zussen, omdat God de "Vader" in het verborgene is. God is meer dan alleen een bloedverwant. Besef dat je leeft tot meerdere eer en glorie van God. Niet aan ons komt de eer toe, maar aan Hem alleen. Werk aan een maatschappij zoals God die op het oog heeft, waarin mensen en volken vrienden van elkaar zijn. Leef in het bewustzijn dat je van God bent uitgegaan en naar Hem terugkeert. Hij heeft in ons zelf het verlangen gelegd naar Hem en naar broers en zussen. Maak je niet bezorgd over wat je zult eten en drinken, welke kleren je zult aantrekken en hoe je gaat wonen, leer van de vogels aan de hemel en de bloemen op het veld en het kleine onafhankelijke kind dat model staat in het evangelie: het maakt zich geen zorgen over de dag van morgen. Je weet pas wat vergeving is, als je een ander hebt vergeven. Pas dan kun je ook vergeving ervaren van God. Laat je niet in verwarring brengen door kwade machten en krachten in en buiten jezelf. Naarmate je je roeping volgt als Christen, wordt je beproefd en aangevochten. Leef daarom voortdurend in tegenwoordigheid van God

9

Wees bekommerd om de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid in de parochie. Ieder is geroepen om zorg te dragen voor de verloren zonen en dochters. We zijn gedoopt en gezalfd om armen de blijde boodschap te brengen, om mensen te bevrijden die gevangen zitten in wat dan ook, om blinden weer een normale kijk te laten krijgen op hun leven en doven weer gehoor te laten vinden bij anderen, om wie verdrukt is te laten gaan en vrijheid. Zo kunnen we als het ware een jaar van gratie afkondigen vanwege God. Een heilig jaar voor al wie zoek geraakt, niet meer in tel, uit het oog, uit het hart, de kleine en arme, al wie onvrij is, onbekend en onbemind. Wees zo koning, priester en profeet

10

Geef gehoor aan Jezus Christus en maak je als het ware tot zijn knecht. Leg vanuit een zuiver hart en een goed geweten, je prioriteit in de ander en in God. de leefeenheden dragen het gebedshuis, in het midden van de ruimte. Omgekeerd draagt dit heilig midden de afzonderlijke gelovigen. De leden van de parochie komen op zondag, in het midden van de tijd om de Ene samen. Omgekeerd draagt de zondag de afzonderlijke leden van de geloofsgemeenschap. Zie de parochie als een permanent omvormingsmodel voor alle leden. Centraal staan daarin de Heilige Schrift als onze grondinspiratie, de traditie van 2000 jaar, de mystiek als bron van alle kerkelijk handelen en de onderlinge gemeenschappen en zorg voor elkaar in het sacrament van broederschap en zusterschap

11

Leef altijd en overal in tegenwoordigheid van God, thuis, op het werk en in de vrije tijd. Bouw zo een virtuele cel om je heen. Bid dag en nacht dicht bij het leven. Bid op de afgesproken getijden van de dag. Gebruik hiervoor de psalmen, bid 25 maal het Onze Vader in een keer of zeven maal 's avonds, of bid de Rozenkrans 

12

Vorm samen de geloofsgemeenschap als ware het 1 lichaam waarin niemand gemist kan worden en elk materiele, psychische en geestelijke dienst tot nut komt van de gemeenschap. Laat ieder daarbij een bepaalde taak verrichten. De pastor, het bestuur van de parochie en het bisdom verdelen de taken. Zij letten daarbij op wat bij hem of haar past en op ieders levensbehoefte en leeftijd

13

Op zodag komen we naar de gebedsruimte in het midden van de wijk om samen eucharistie te vieren. In het weekend en vooral op zondag zorgen we samen voor het behoeden van de orde van de parochie in haar geheel en het persoonlijk heil van de afzonderlijke zielen. Overdrijvingen en tekorten van de broeders en zusters en kinderen worden rechtgezet als die worden waargenomen, met de liefde als het midden

14

Wat betreft het vasten, onthouding en andere verminderingsrituelen kan ieder persoonlijk uitzoeken wat bij hem of haar het beste past. Vooral in de kerkelijke inoefeningstijden van Advent en 40 dagentijd zal daar uitdrukkelijk aandacht aan moeten worden geschonken

15

Het leven van de mens op aarde is in zekere zin ook een beproeving in het licht van God. Wie eerbiedig wil leven in Christus, lijdt ook vervolging. Daarom moet je je geestelijk weerbaar maken, omgord je lendenen met eerbaarheid en seksuele ingetogenheid. Bescherm je borst met heilige overwegingen, want daarin ligt je behoud. Trek aan het harnas van de gerechtigheid, zodat je de Heer je God met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht bemint en je naaste als jezelf. Voeg daarbij het schild van het vertrouwen in de hulp van God die je dan ook de helm van het heil op het hoofd zal zetten. Het zwaard van de Geest nu, dat het woord van God is, moge overvloedig wonen in jullie mond en hart. En wat er ook maar door jullie gedaan moet worden, laat alles gebeuren in het woord van de Heer

16

Een mens werkt om te leven en niet andersom. Enig werk brengt de ziel tot rust, want ledigheid is des duivels oor kussen. Als ieder enig werk verricht dan ben je de ander niet tot last. Als iemand niet wil werken, dan zal hij of zij ook niet eten en geen uitkering krijgen. Terwijl je in stilte aan het werk bent, kun je je brood eten. Deze weg is heilig en goed, ga die weg

17

Doe je werk in karmelitaanse stilte: "aankweek van gerechtigheid is stilte". Dat wil zeggen het cultiveren van gerechtigheid is bron van vrucht van stilte. In stilte en hoop zal jullie sterkte zijn. Stilte is voorwaarde om tot gerechtigheid te komen en om gerechtigheid te doen aan de ander, aan God en aan jezelf, Onderscheid daarbij de nachtelijke rust voor God en de dagstilte voor de mens. Bij afwezigheid van geluid kun je de gerechtigheid beoefenen in stilte. Die gesteldheid moet worden aangekweekt. Hoed je daarom voor veelpraterij. Want wie onbezonnen spreekt, stort zichzelf in het verderf. En wie veel woorden gebruikt, schendt zijn ziel. De Heer zegt immers in het evangelie: "van ieder leeg woord dat de mensen gesproken zullen hebben, daarvan zullen zij rekenschap afleggen op de laatste dag van het oordeel". Laat dus ieder een weegschaal maken voor zijn woorden en strakke teugels voor zijn mond, opdat hij niet onverhoeds wankelt en valt in het praten en zijn val ten dode ongeneeslijk ziek is. Bewaak die weg die je gaat zegt de profeet, opdat je niet misdoet met je tong. Beijver daarentegen de stilte, want daarin bestaat de aankweek van gerechtigheid en neem die nauwlettend en behoedzaam in acht

18

Leg je prioriteit altijd in de ander en in God. Besef en neem werkelijk in acht wat de Heer in het evangelie zegt: "al wie bij jullie de grotere wilt worden, zal jullie dienaar zijn. En al wie bij jullie de eerste wil zijn, zal jullie knecht zijn

19

Eer je meerdere in de ander nederig, veel eer aan Christus denkend, die je leidt in die ander, dan aan de ander zelf. Christus heeft tegen de leiders gezegd: "wie jullie hoort, hoort mij. Wie jullie smaadt, smaadt mij". Kom daarom niet om in je oordeel over die ander. Maar verdien het eeuwig leven door gehoorzaamheid

20

Op die manier hebben wij de gedragsvorm vastgelegd volgens welke je moet leven. Als nu echter iemand meer doet dan dit gewone, zal de Heer zelf, wanneer hij terugkomt, het hem vergoeden. Gebruik daarbij evenwel de onderscheiding der geesten, die leidraad is van de deugden

21

Probeer zelf een "eigentijdse - toegewijd " leven te leiden. Zoek samen met andere gelijkgezinde mensen naar een zekere gemeenschappelijkheid in leefwijze, dagorde, bezit en hoe je met je kinderen omgaat. Een gelofte afleggen hoeft niet, dat heb je immers al gedaan bij het vormsel en doopsel Zoek naar een geloofsbeleving die voortkomt uit het hart en uit de persoonlijke geloofservaring. Richt je op de eenvoud van het leven en doe altijd het goede dat voor de hand ligt en je aan datgene wat je je hebt voorgenomen. Vooral als dat betrekking heeft de geestelijke lezing van het evangelie en het dagelijkse gebied en/of meditatie en de zondagse eucharistie viering. De mens is niet helemaal goed, maar ook niet helemaal slecht. Hij is als een muziekinstrument, dat telkens gestemd moet worden door Jezus Christus zelf. God is voortdurend met ons aan het werk, je kunt alleen maar meer Christen worden. Zoek naar een zeker evenwicht tussen hoe je van binnen bent en van buiten overkomt. Een authentieke Christen heeft een uitstraling die allen aangaat en die altijd start vanuit de innerlijkheid. Heel je doen en laten, je spreken en handelen, begint altijd vanuit het hart dat zuiver moet zijn en dat zo iemands ogen, stem en gebaren verhelderd. Alleen persoonlijk bezielde mensen kunnen de parochie vitaliseren en de structuren in de samenleving in de samenleving ten goede veranderen.  Het gaat om mensen die de adem van de Heilige Geest door hun denken laten gaan en die met voldoende innerlijke aandacht en zelfcontrole willen leven. Mensen van goede wil die beseffen dat ze telkens tekort komen als christen en als mens die telkens opnieuw beginnen met zich te bekeren. Mensen die verlangen een beter mens te worden in een betere wereld. Het gaat erom goede dingen te lezen en op te doen en geselecteerd gebruik te maken van de media. Vervolgens dient men tot innerlijk nadenken te komen om dit ten goede te kunnen integreren in een nieuwe gezindheid. Dit alles kan zelfs uitmonden in een biddend verlangen. Uiteindelijk dient dit proces te resulteren in een goed gedrag. Zo wordt een innerlijk weerbaar mens duidelijk in zijn openheid naar buiten, aan de vruchten kent men de boom