NA INWIJDING VOLGT TOEWIJDING

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

7-van Pasen-B
Joh. 17,11b-19
+website:
www.bewustchristen.nl -2009- spirituele overweging –w.boerkamp o.carm.-geel


Jezus hangt voortaan tussen hemel en aarde als middelaar
De zevende zondag van Pasen tussen Hemelvaart en Pinksteren
geeft me altijd een heel apart gevoel.
Het is alsof Jezus een beetje tussen hemel en aarde hangt.
Deze zondag wordt ook wel media-zondag genoemd.
Jezus zelf is het belangrijkste medium in het komen van God
in zijn woord en in zijn handelen in deze wereld.
Nu wordt Hij opgehemeld en verheerlijkt.
Hij krijgt in de hemel het volle pond en het volle gewicht van God
en Hij krijgt zelf deel aan de macht en kracht van God:
Nu wordt Jezus ook in zichzelf verheerlijkt om wat hij heeft
voorgeleefd, gedaan en gezegd in deze wereld.

Na inwijding volgt toewijding
Tegelijk moeten wij nu net als de apostelen
voortaan zelf getuigen van de verrijzenis van Christus.
(Vgl. de eerste lezing: Hand.1,15-17.20a.20c-26)
Voortaan getuigen wij dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de heiland van de wereld te zijn (IJoh.4,11-16)
We moeten vanaf nu zelf een medium en instrument worden
in het komen van God in zijn woord en handelen.
Wij worden nu zelf de handen en voeten
van Jezus’ mystiek lichaam in deze wereld:
d.w.z. net als Jezus leven in het bewustzijn,
dat je van God bent uitgegaan en naar Hem terugkeert.
In die tussentijd zijn we in deze wereld net als Jezus onderweg
als gezondenen, voortdurend biddend in afwachting van de H.Geest.

In zijn afscheidsrede bidt Jezus vandaag voor zijn leerlingen.
Hij heeft ze drie jaar lang ingewijd in het geheim van God.
Ook wij kennen een driejaarlijkse lezingencyclus van de zondag
in de liturgie van de eucharistie als geestelijke begeleiding.
Via hun Meester (mystagoog) hebben de apostelen ervaring opgedaan
in het leven met God en met Christus zelf als de weg naar God.
Nu vraagt Jezus in gebed aan God om hen te bewaken
en te bewaren voor het kwaad in de wereld,
hen te behoeden en toegewijd te maken
net als Hij zelf is ingewijd in God,
die Hem toegewijd heeft gemaakt.
Dat ze worden toegewijd in de waarheid van Gods woord
en in zijn naam worden ze op weg gezonden.

Wat kan dat voor ons betekenen?
Dat ook wij elkaar moeten beschermen tegen het kwaad in de wereld,
dat via alle kanten en op vele manieren deze wereld binnensluipt.
Daarbij moeten wij ons heil zoeken in God en in H.Geest.
De onderscheiding der geesten kan ons daarbij helpen.
Dat is de voornaamste deugd die je ook werkelijk moet beoefenen
De media werken zelf soms ook mee aan verkeerde beeldvorming
Zo wordt er vaak een vals conflict geschapen
tussen de officiële leer van de kerk
en mensen die zich van huis uit katholiek noemen
en zich in de marge van de kerk bevinden.
Bovendien, voor het slagen van het kwaad in deze wereld
is niets anders nodig dan dat goede mensen niets anders doen
dan zich alleen maar bezig houden met de zoveelste verbouwing
van hun huis, tuin en keuken, auto’s en enkel sport en voetbal kijken.
Dan worden de kwade machten niet gehinderd
door de zwijgende minderheid en dan kan het kwaad
ongestoord zijn gang gaan.op allerlei terreinen.

Vanaf Hemelvaart worden wij er als christenen op uit gezonden
We worden juist in de wereld gezonden op de eerste plaats
om te bidden voor kerk en samenleving,
en om het zout der aarde en het licht der wereld te zijn.
In een tijd waarin alles gerelativeerd wordt
moeten wij als christenen de waarheid van Christus
in liefde naar voren brengen en niet bang zijn.
Nadat we zijn ingewijd door Christus, net als de apostelen
moeten we toegewijde christenen worden in kerk en samenleving.
Jezus vraagt van God de Vader vandaag drie dingen voor zijn leerlingen:

Bewaren, behoeden en toewijden.
Dat wij toegewijd mogen zijn aan de Vader in de waarheid,
dat wij behoed mogen blijven voor de macht van het kwaad
en dat wij vervuld mogen blijven van de vreugde van Christus.
Na de afscheidsrede hebben de leerlingen best
moeite moeten doen om hun weg te vinden in deze wereld.
Toch hebben ze al gaandeweg de juiste waarheid
en de juiste weg gevonden en hebben ze geprobeerd die uit te dragen,
terwijl ze zo dicht mogelijk bij het gedachtegoed van Jezus blijven.
Soms moet er overlegd worden samen met de H.Geest,
zoals blijkt op de eerste kerkvergadering in Jeruzalem.
Daarbij hebben ze zich ondanks alles durven toevertrouwen
aan de onderlinge liefde en eenheid.
Als God ons zo zeer heeft liefgehad
dan moeten ook wij elkaar liefhebben.
Nooit heeft eimand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben
dan woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
De Geest van liefde die in ons is bewijst het:
God is liefde: wie in de liefde woont die woont in God
en God is met hem.(I Joh.4,11-16)
Zo worden ook wij vervuld van een vreugde, die de wereld niet geeft
en worden ook wij bewaard in zijn naam. Amen.
DE ZEVENDE (ZON) DAG VAN PASEN

Tussen hemelvaart en Pinksteren
voelen wij ons als een wees achtergelaten.
Jezus is weg en uit het zicht verdwenen.
Hij is terug naar de schoot van de Vader.
Van daar is Hij naar ons toegekomen.
Om ons de weg te wijzen naar de volheid van het menszijn.
Voor de mensen is Hij de Zoon van God zelf.
Nu is Hij weer opgenomen in Gods Drie-ene liefde
tussen Vader, Zoon en H.Geest.

Jezus hangt aan het kruis tussen hemel en aarde.
Deze zevende zondag wordt ook wel media-zondag genoemd.
We wachten op nieuwe verbinding met Jezus
vanuit de hemel met Pinksteren.
Dan zendt Hij ons de H.Geest, de helper en advocaat,
de grote trooster in de tijd volgens de pinksterhymne.
Die H.Geest zal ons alles in herinnering brengen
wat Jezus gezegd en gedaan heeft.
Want alleen kunnen wij het niet en zeker niet
los van Jezus, die onze voorspraak is bij God.
Alleen in zijn Naam kunnen wij net als de apostelen
medium zijn in het komen van God in zijn woord en daad..

We moeten echter niet blijven staren naar de hemel
en in de lucht blijven kijken.
Om Jezus weer terug te vinden
moeten wij hier op aarde rondkijken.
Sinds de komst van Jezus is God voortaan overal bezig.
Vooral en met name in de kerk
als het mystieke lichaam van Christus in deze wereld.
We zijn dus geen weeskinderen.
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen,
zo zingt een lied bij Hemelvaart.
Hij schenkt ons zijn H.Geest.
En die kerk dat zijn wij zelf,
tempels van de H.Geest zijn wij voortaan.
Juist nu de bruidegom Jezus weg is,
verlangen wij des te meer naar God.
Die God die ons liefheeft ook zonder onze wederliefde.
Liefde die er niet aan denkt of er ook nog iets
tegen over staat van de kant van ons mensen.
Dat is de liefde van God
waar Jezus en de Vader ons naar toe willen halen
om dat waar te maken in deze wereld.

De zevende dag om uit te rusten
Jezus terugkeer naar de Vader
heeft ook betrekking op ons.
Net als in het scheppingsverhaal gaat God
op de zevende dag uitrusten van al zijn werk.
Tegelijk draagt Jezus alles over aan ons, zijn volgelingen.
Daartoe heeft Hij ons ook toegerust.
God hoopt dat wij het waar maken in deze wereld.
Dat wij elkaar vasthouden en niet opgaan in deze wereld
als sneeuwvoor de zon, maar zout en licht zijn.
God heeft met Jezus en zijn leerlingen
vertrouwen gekregen in ons als mens.
Net als in het scheppingsverhaal worden wij opnieuw uitgenodigd
om Jezus werk voort te zetten tot het einde der tijden
en tot aan de grenzen der aarde.
Hemelvaart is een gloriedag voor Jezus en voor ons zelf.

Na inwijding volgt toewijding
Drie jaar lang heeft Jezus een kleine groep van 12 mensen gevormd.
Ze zijn er op uitgestuurd en hebben ervaring opgedaan
met het Geheim van God en met Jezus als de weg naar God.
Hij bidt: “Vader, Ik heb hun uw woord meegedeeld.
Ik heb over hen gewaakt, hen in uw naam bewaard.
Ik zend hen nu de wereld in.”
Natuurlijk zullen ook wij het wel eens zwaar krijgen.
We zullen met onze boodschap niet altijd welkom zijn.
Na de zevende scheppingsdag echter
toen is alles ook niet goed gegaan en nu ook niet.
Judas valt af en Mattias komt er voor in de plaats als 12e apostel.
Daarin wordt duidelijk dat wij mensen keuzes moeten maken,
dat we standpunten moeten innemen
en dat we antwoord moeten geven
in allerlei situaties en omstandigheden.
We zijn geen marionetten in God hand,
maar zelfstandige personen met een eigen vrijheid,
verantwoordelijkheid en geweten.
In zoverre maakt een mens voor en deel ook zijn eigen geschiedenis.
Zowel Judas als ook Jezus zelf is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Toegewijd worden.
Het gaat er vandaag om,
dat je je in de waarheid aan God toewijdt
en dat je in de waarheid blijft,
dat je het evangelie waar maakt
en dat je er borg voor staat.
Dat wij bewaard mogen blijven in de naam van God
en in de vreugde die van God uitgaat en van zijn woord.
En wel in een wereld,
die ons soms zal haten
en met kwaad zal bedreigen
en dat wij niet in de wereld opgaan,
maar onze missie en zending mogen bewaren. Amen.