JEZUS, BRON VAN CHRISTELIJK LEVEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

VIGILIE VAN PINKSTEREN
Joh.7, 37-39
+website-www.bewustchristen.nl -2007- spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-roodOp de vooravond van Pinksteren: Heer, zend uw geest
Pinksteren is de vijftigste dag van Pasen en de voltooiing van Pasen
Jezus van Nazareth is de gestorvene van Goede vrijdag.
Hij is ook de Verrezene van de Derde Dag, de Paasdag.
Hij wordt aan ons oog ontrokken op Hemelvaart.
Vanuit zijn Vader zendt Hij ons zijn H.Geest op Pinksteren.
Die zal ons alles zal leren en in herinnering brengen
wat Jezus ons heeft gezegd en gedaan. (Vgl. Joh. 14,26)

Op de laatste en grootste dag van het Joodse Loofhuttenfeest
Dan zegt Jezus op drie wijzen welke geheim in Hem schuilt
en wie Hij ten diepste is: het Licht, de Bron en de Goede Herder.
Op de zevende en meest plechtige dag van het Joodse Loofhuttenfeest
dan staat Jezus daar en roept: Kijk liever naar Mij,
Heeft iemand dorst laat hij dan naar Mij toekomen en laat hij drinken.
Want Hij is de echte bron waaraan men zich geheel kan laven.
Alle verhalen over waterbronnen in de bijbel
die zijn opgetekend die monden nu bij Hem uit.
Alles wat voor het volk van God belangrijk is gebeurt steevast bij de bron:
Israël heeft eeuwenlang gedroomd van water in een dorstig land.
En nu staat daar de levensbron waaruit iedereen in overvloed kan drinken.
Uit je binnenste zullen dan stromen van levend water vloeien
en Jezus is de bron. Men gelooft het dan in de tempel nog niet, maar….

Op de Goede vrijdag zal het zichtbaar worden:
Het water zal stromen uit zijn doorboorde zijde.
Alleen de Romeinse honderdman die Hem de lanssteek geeft
is de eerste die het opmerkt, dat Jezus nieuw leven geeft.
Het is Jezus’ heilige Geest die de hele kerk
voedsel, water en genezing zal geven.
Hiermee doelt Jezus op de H.Geest,
die men zal ontvangen als men tot geloof in Hem komt.
De Geest is er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt is.

Pinksteren zal een bron aanboren in mij zelf.
Daar gaat het over op vigiliedag van Pinksteren.
Dat gebeurt tussen Hemelvaart en Wederkomst van Christus.
Het is een proces van voortdurende aanraking van God in mijn ziel,
dat gedurende heel mijn leven plaats vindt.
Het geldt voor de duur van ons leven
en in de ruimte van het kerkelijk jaar.
De gezonden Geest is een overvloeiende bron,
waaraan wij ons heel ons leven kunnen laven.
He zondagse misboekje vanaf het Tweede Vaticaans Concilie
heet dan ook vanouds: Bron van Christelijke Geest.
Je kunt je elke zondag laven aan het evangelie,
maar evengoed ook niet, zoals het kerkbezoek laat zien,
dat afgelopen 40 jaar is gedaald van 70 naar 7 procent.
En dan hebben we het alleen nog maar over de
zondagse godsdienstoefening in het kerkgebouw.

Doorslaggevend is namelijk de liefde
Als je Mij lief hebt zul je mijn richtingwijzers volgen, zegt Jezus.
Dan zal de Vader op mijn gebed jullie een andere helper geven
om voor altijd bij jullie te blijven ( Joh. 14,15-16)
Daartegenover staat de mogelijkheid dat er geen liefde is:
Wie mij niet liefheeft, onderhoudt mij geboden niet ( Joh. 14,24)
Dat wil evenwel niet zeggen dat je dan geen andere helper krijgt,
maar zeker is wel dat de Geest dan in ons geen kans krijgt
om te gaan stromen en om ons verder nog te leren
en ons in herinnering kan brengen wat Jezus ons gezegd heeft.

Het gaat om of we Jezus willen beminnen of niet.
Of je wel of niet kiest voor de liefde die in Jezus leven centraal staat.
Enerzijds is dat een weerspiegeling van de liefde
die God is in de verschijning van Vader, Zoon en Geest.
Anderzijds is die liefde van Jezus een afstraling
op elke medemens en op elke broeder of zuster.
Die goddelijke liefde is het midden van ons leven.
Door die liefde woont God in ons en wonen wij in God.
Deze goddelijke inwoning is het eigenlijke geheim
van een waarachtig en overtuigend christelijk leven.
Telkens als wij geestelijk worden geraakt in onze ziel
wordt die bron van liefde weer bewust gemaakt, open gemaakt
en geactualiseerd, zodat die weer opnieuw kan gaan stromen in ons.
Als wij op onze weg door het leven geestelijk groeien,
dan is dat telkens de vrucht van de Geest van Jezus Christus,
die voortdurend in ons werkzaam kan zijn,
ook al is zij vaak een sluimerende bron van levend water.

Aan de bron blijven met liefde als midden
God is bron van liefde in mij.
Als ik in de liefde blijf, dan is God in mij en ben ik tegelijk in God.
Dat vraagt wel om voortdurend beschouwend in het leven te staan.
Die bron van liefde uit zich in de ruimte,
die wij elkaar onvoorwaardelijk gunnen in een beschouwend leven.
Die beschouwing gebeurt in drie hoofdvormen van respectievelijk:
gebed, in het basissacrament van broederschap en zusterschap
en in dienstbaarheid en solidariteit aan elkaar:
Blijf aan de bron met liefde als midden.
De Geest komt onze zwakheid te hulp en geeft zelf wel aan
wat en hoe we moeten bidden en beschouwen (Rom. 8, 22-27)
Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen
en ontsteek in ons en in ieder mens persoonlijk het vuur van uw liefde.