JEZUS LAAT MENSEN HET LEVENSLICHT ZIEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

4-40-Veertigdagentijd-A-1
Joh. 9,1-41
+website- www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars


Wees blij en ontvang het licht als een blindgeborene
We worden steeds dieper ingewijd in het Geheim van Pasen
Jezus is geboren om mensen het levenslicht te doen zien.
Vandaag moet zelfs een blindgeborene ons de ogen openen.
Je wordt geroepen tot het licht van een nieuw en eeuwig leven,
maar wij zijn maar al te vaak stekeblind als een blindgeborene.
Het eigenlijke wonder is dat die blindgeborene tot geloof komt.
Ontwaak, jij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal zijn licht
over je laten schijnen, zodat je zelf ook licht wordt.
Leef dan ook als een kind van het licht. (Efese 5,8-14)

Ik ben het licht der wereld.
Dat zegt Jezus en wie Mij volgt wandelt niet in duisternis,
(Thomas a Kempis), maar zal het licht van het leven bezitten.
Dit licht wordt ons geschonken in het water van de ‘Gezondene’.
Juist in het voorbij gaan van Jezus worden wij gezien en gedoopt in Christus,
de bron van leven-gevend water van de Geest, (vgl.3e zondag)
Juist daarin worden wij net als de blinde (met speeksel en slijk) gewassen,
en worden wij opgenomen in het geheim van Jezus’ Pasen.
Dan worden wij uit de duisternis geroepen tot Gods wonderbaar licht.
De roeping en zalving van David tot koning (Sam. 16,1b.6-7.10-13a)
laat zien dat God niet ziet zoals een mens ziet;
Een mens kijkt vaak alleen naar het uiterlijk,
maar de Heer God kijkt eerst naar het innerlijk van het hart.
Daarom worden wij in het doopsel en vormsel gezalfd
en wordt de H.Geest van God vaardig over jou.

Het doopsel van jongvolwassenen
Je hebt oren gekregen om te horen en ogen om te zien.
Leer dan levenslang te luisteren naar God in je leven en krijg
als een blindgeborene die gaat zien oog voor heel de schepping.
Open je hand om het licht te geven en te ontvangen
en laat je voeten altijd wandelen in het Gods licht.
Doe als een profeet je mond op tijd open,
als dat van je gevraagd wordt
en bewandel de weg van de Acht Zaligsprekingen.
Zing op de juiste tijd de lofzang voor God.
Staar je niet blind op al het materiele in de wereld
en geloof maar dat er meer is dan je op het eerste gezicht ziet.
Wacht zo ook op de eerste glimlach van je kind,
waarmee het je erkent als vader en moeder.
Besef dat er vanaf de geboorte langzaam
een wereld opengaat voor het kind.
Het kijkt en ziet alsof het alles
voor de eerste keer ziet en dat is ook zo.
Het gaat er helemaal in op en wordt een met wat het ziet.
De blik van je kind gaat helemaal op
en verloren in wat het ziet.
Kleine kinderen kijken heel anders dan volwassenen.
Soms moeten ze nog op hun tenen staan
om alles goed te kunnen zien.
Hun ogen zijn letterlijk en figuurlijk dichter bij de werkelijkheid.
Kinderen hebben lichtjes in hun ogen
en kinderogen kunnen je soms heel klein doen worden.
(De Nieuwe Catechismus van Nederland,
geschreven vanuit spiritualiteit)
Oma’s en Opa’s die zien
dat hun zonen en dochters kinderen krijgen,
die kunnen vaak nog het beste zien zoals God ziet.

Jezus wil mensen het levenslicht doen zien
Bij het doopsel van je kind hoop je
dat je kind ook gaat zien ‘Als ziende de Ontzienlijke’
Heel het heelal draagt immers de sporen van de Onzienlijke
en verwijst naar God, zoals wij zelf ook zouden moeten doen.
Niemand kan God direct zien en tegelijk in leven blijven.
Heel het hemelruim en de kosmos is het venster op zijn eeuwigheid.
De vinger Gods openbaart zich vaak alleen voor wie wil zien.
Onze zintuigen raken echter maar al vaak verstopt door andere dingen.
Soms breekt het licht van God in mensen door
onstuitbaar als een kind dat geboren wordt. (H.Oosterhuis)
Jezus was zo iemand.
Hij komt als een lichtende Zon der Gerechtigheid in de wereld,
opdat wij geen blindgeborenen zouden blijven op deze aarde,
maar de werken van God zouden zien en daarvan getuigen.

Dat je mag gaan zien zoals God ziet in Jezus.
God wil elk mens doen leven als een licht in de wereld
als een vuur tussen de mensen en als een vonk van zijn liefde
en Hij hoopt dat wij gaandeweg tot verlichting komen.
Als ouder hoop je een lichtend voorbeeld te zijn voor je kind.
Je hoopt dat je kind iemand mag worden
bij wie anderen weer hun licht kunnen opsteken.
Daarom krijg je bij het doopsel ook een doopkaars.
Je krijgt in het doopsel de naam opgelegd van Jezus Christus
en je wordt gezalfd om koning, priester en profeet te zijn.
Je wordt getekend met het kruis en gezalfd met
de H.Geest van God, opdat je vervuld mag worden
van de kracht en gezindheid die was in Jezus.
Je hoopt daarbij dat je mag groeien in zijn mentaliteit
en manier van leven en je dat even vroom, sterk,
heel en heilig mag worden en Hij.
Kortom, dat je mag gaan zien zoals God ziet in Jezus.
ONTVANG ALS EEN BLINDGEBORENE HET LICHT

Als blindgeborene heeft hij nog nooit de zon gezien
of het gezicht van zijn moeder of dat van een spelend kind.
Hij heeft geen beeld van de sterrenhemel en van de kosmos,
geen beeld van de natuur, van donker en licht, van dag en nacht,
van water en land, evenmin als van de bergen,
de bloemen en de bomen en de zee.
Zijn geboorte betekent alleen maar verdriet en nog erger,
alsof het allemaal hun eigen schuld is, want hun zonde
zal hen wel gestraft hebben met dit bedelende kind.

Juist in het voorbij gaan (=Peseach, Pasen)
ziet Jezus hem en geneest hem vandaag.
Jezus ziet wat God ziet en hoe God ziet en hij ziet
vooral ook altijd naar mensen die in het donker zijn,
zoals wij in de komende paasnacht zullen uitzien naar het licht.
Juist dat gegeven maakt deze oernacht van de duisternis
anders dan andere nachten:

God kan deze ellende niet langer aanzien zoals bij Mozes.
Jezus mengt zijn speeksel met wat leem,
(=genezende kracht van speeksel en slijk?
en van het water van Siloe (Jes.8,6)
Hij zalft het slijk op de ogen van de blinde
en zegt als het ware: Ik ben het licht der wereld.
Zo wordt Jezus gezien als het spiegelbeeld van God,
die ooit als de Eeuwige de mens uit leem heeft geboetseerd.
Hij die op aarde de bron van genezend water is, zalft met leem
en met water uit zijn mond de ogen van de blinde bedelaar.
Beste jongen, zegt Hij. ook jij bent een koningskind net als David,
ga je nu maar wassen in het Siloam-water
van de ‘Gezondene’ dat bevrijdt, dat levend maakt
en ziende vanwege De gezondene van God.

De blindgeborene ziet als een nieuwe Adam: voor het eerst….
Op het loofhuttenfeest van het licht
ziet de blindgeborene voor het eerst van zijn leven het licht
en gaat als een nieuwe Adam voor het eerst
door de donkere straten tot grote verbazing van hem zelf en de anderen:
is dat niet die man die zat te bedelen?
De ziende man heeft iets van God en is een koningskind geworden.
Ik ben dezelfde man die in duisternis zat en ik ben licht geworden.
Er is mij een licht opgegaan door de mens,
die Jezus wordt genoemd en die mij heeft genezen, zegt hij.
En nog wel op een zondag
waarop je nog geen brood mag kneden.
Zou Jezus dan toch nog een Godsgeschenk uit de hemel zijn?
Jezus is een profeet, Hij heeft iets met God,
Hij is iemand die boven zichzelf uitwijst naar God.
De blinde is oud en wijs genoeg om voor zichzelf te spreken.
Hij mag dan wel door Gods genade in het licht zijn gezet,
maar de hele wereld staat ondertussen wel in brand
en het is donkerder en dreigender om hem heen als ooit.

Het gaat er om dat je blind bent en nu door Jezus kunt zien.
Dat is het enigste wat je duidelijk voor jezelf moet weten.
Dan pas kun je leerling worden van Jezus,
en dan weet je ook dat de God van Jezus dezelfde is
als die van Mozes en Elia.
Dat is een God die de gebeden verhoort
van mensen die ontzag hebben voor God.
Een mens die zich vanaf zijn geboorte aan de rand van de
samenleving bevindt juist die leest ons vandaag de les.
Hij wordt pas goed een verworpene der aarde
als hij nu door mij wordt verstoten,
want hij is het juist die ziet.
Jij, die dit leest, gelooft toch ook in de Zoon des mensen?
Misschien vraag je je af: wie is dat dan, Heer, zeg het mij?
Je hebt Hem nu in beeld gezien, en wat meer is,
Hij die nu met je spreekt –terwijl jij dit leest- die is het.

Heer God, ik geloof en kniel voor U neer:
Laat mij gaandeweg mijn leven steeds meer van U zien,
want nu begint het in mij te dagen.
Laat mijn geloof in U gaandeweg steeds meer groeien,
want U bent voor mij de Messias en de Mensenzoon.
Kom dan als een licht in mijn wereld,
opdat de scheiding der geesten zich in mij mag voltrekken:
blinden worden ziende
en de zogenaamde zienden worden blind.
Jezus, licht der wereld, maak een scheiding
en breng het donker in mij aan het licht,
zodat het duister zichtbaar wordt:
Kom in mijn duisternis aan het licht,
want gemeten aan U voel ik mij blind.
Bevrijd mij zo steeds meer van mijn zelf gekozen blindheid.
Amen.