JEZUS, HET VERHAAL VAN EEN LEVENDE

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

PASEN-C
Lukas 24,1-12
+website- www.bewustchristen.nl-2013 -spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-geel


Cultiveer niet de dood, maar het leven!
Waarom zoeken wij het leven toch zo vaak in de dood?
Zoek Hem niet in de doodscultuur van onze overgangstijd,
maar in het leven van de dag die komt uit de nacht.
O waarlijk heilige nacht, oernacht en moeder van alle nachten,
de enige die tijd en uur mocht kennen,
waarop Jezus Christus uit de doden verrees!
Christus, gisteren en heden en morgen: kerf het op de paaskaars
-Begin en Einde- Alfa en Omega
Met Hem zijn we de jaren opnieuw gaan tellen,
want Hem behoren tijd en eeuwigheid,
gewichtigheid en heerschappij door alle eeuwen der eeuwen.
Moge zijn heilige glorievolle wonden
ons beschermen en behoeden met zijn zwakke plek.
Maak vuur en ontsteek het licht en kondig de Paasjubelzang aan:
Licht van Christus, Heer, wij danken U!
Ga vannacht niet naar bed, maar blijf waken,
want de muur van de dood valt: wie nu slaapt is levend dood.
Laat je dopen en/of hernieuw je doopbeloften
en houdt je lampen brandend (vgl. Luk.12,35 e.v.)
Ontwaak, Gij die slaapt, staat op uit de dood
en Christus zal over u lichten, zo klinkt ons oudste Paaslied.
Verhef uw stem en hef het aan: Halleluia,
De Heer is waarlijk opgestaan.
We gaan vannacht definitief over van dood naar leven.
Vijftig dagen trekken wij uit voor dit feest van de H.Geest.

Laten wij ons geloof belijden in eigentijdse woorden.
Ik geloof in God, de Vader: de almacht van de liefde.
Hij is de Schepper van hemel en aarde;
van heel zijn ruimte en al zijn geheimen;
van deze wereld waarop wij leven
en van de sterren waarheen wij reizen.
Hij kent ons van eeuwigheid, nooit vergeet Hij
dat wij uit stof van de aarde gemaakt zijn.
En ik geloof in Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijd uit de Vader geboren.
Hij heeft, uit liefde voor ons, willen delen
in onze geschiedenis, ons bestaan.
Ik geloof dat God ook op een menselijke wijze
God-voor-ons wilde zijn.
Ja, hij heeft als mens onder ons gewoond,
een licht dat scheen in de duisternis.
Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen.
Wij hebben Hem aan het kruis geslagen.
En Hij is gestorven en begraven.
Maar Hij vertrouwde op Gods laatste woord,
en is verrezen, zeggend dat hij ons
een plaats zal bereiden in het huis van zijn Vader,
waar Hij nu woont.
En ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft.
Wanneer er profeten onder ons zijn,
is Hij het die hen vuur geeft en taal.
Ik geloof dat de mensen samen op weg zijn,
pelgrims, geroepen uit de verstrooiing
om een heilig Volk van God onderweg te worden,
want ik belijd de bevrijding uit zonden
en de kracht tot liefde.
Ik geloof in het eeuwig leven,
in liefde die sterker is dan de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ik geloof dat ik hopen mag op een leven
met God en met elkaar tot in eeuwigheid:
Glorie voor God en voor de mensen vrede.( naar: E. S. )
Geloofsbelijdenis voor kinderen
Wij geloven in de blijde boodschap van Jezus Christus.
Hij vertelde ons wat wij zijn: kinderen van God.
Hij ging weldoende rond
en bracht blijdschap in het leven.
Hij gaf zich weg zoals Hij
brood en vissen deelde onder de armen,
zoals hij brood en wijn reikte aan zijn vrienden.
Waarvoor Hij leefde is Hij ook gestorven aan het kruis:
zo heeft Hij de dood overwonnen en leeft in eeuwigheid.
Zijn dood verkondigen wij
telkens als wij hier bijeen zijn.
Zijn verrijzenis belijden wij
als wij staan bij onze naaste.
Zijn wederkomst verwachten wij,
wanneer wij bouwen aan de wereld van morgen.
Ik geloof dat zijn Geest werkzaam is in ieder van ons
en onder ons en dat wij zo samen kerk kunnen zijn.

Dit is de dag die Heer heeft gemaakt
Wij zullen Hem vieren in blijdschap (ps.118)
De Geest van God die Jezus van de dood heeft opgewekt
woont nu al in ons krachtens het doopsel en vormsel.
Zo zal Hij, die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook ons eigen sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van de H.Geest
die nu al in ons verblijft. Amen (Rom. 8,11)