JEZUS, ONZE TROUWE GETUIGE ONDANKS ZIJN LIJDEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

PALMZONDAG –C
Lukas 19, 28 - 40
+website- www.bewustchristen.nl -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars

Je levensvreugde ligt in je verhouding met God.
God bezoekt zijn volk in hoogst eigen persoon,
zo blijkt vandaag op Palmzondag: Hosanna!!!
De mensen zien in Jezus Het komen van God.
Gezegend is de koning, die komt In de naam van God,
zo zingen ook wij vandaag met palmtakken in de hand.
Wij verheugen ons, terwijl we God prijzen.
Juliana met hoofddoek en hoge kaplaarzen
door de modder bij de watersnoodramp in 1953.
Soms dus incognito, zoals Jezus vandaag op een ezel zit.
Een koning die de schouders er onder zet en zich totaal inzet.
Zo zit Jezus vandaag op een ezel, een lastdier als symbool
En in onze tijd zou dat een bakfiets zijn.
Zo is God zijn volk op een meest eenvoudige manier nabij
en bewerkt Hij bevrijding in het volk.

Het gaat om die blije verbondenheid met onze trouwe God.
Je persoonlijke verhouding met God is bron van vreugde
en dat gevoel doet je God prijzen: mijn Koning, mijn machtige.
Je voelt je verbonden met God en dat geeft je een blij gevoel.
Dat gebeurt vaak in een ruimte die groter is dan jezelf,
zoals bijvoorbeeld in de mystieke ruimte van de liturgie van vandaag.
In de mate waarin ik in alle schroom en kwetsbaarheid
op zoek ben naar veiligheid, zoals Jezus vandaag doet
zal God zelf mij meer nabij komen en nabij zijn.
In de mate dat ik net als Jezus mijn veiligheid zoek bij God.

Ook en juist als je tegen de grenzen van het leven aanloopt.
Uiteindelijk legt Jezus zijn geest neer in de handen van God.
Hij kan alleen nog maar bidden om kracht en overgave.
Kan die biddende geweldloosheid van Jezus een antwoord zijn
op al het geweld wat wij meemaken in onze wereld?
Kan dit een persoonlijke troost zijn voor ongeneeslijke zieken?
Kun je hier kracht uit putten als je iemand verliest?
Bidden om leiding van de H.Geest in de beproeving kan dat?
Dat je kracht mag krijgen om je over te geven
aan datgene wat misschien onontkoombaar is?
Wat daar op die grens van leven en dood
in mensen gebeurt is een groot geheim.
De manier waarop sommige mensen sterven en hun leven geven
kan ons in ieder geval inspireren in deze komende Goede Week.

Jezus, onze trouwe getuige, ondanks zijn lijden.
Op mensen kun je niet altijd vertrouwen, zo ervaart Jezus.
Vandaag zingen ze Hosanna en morgen schreeuwen ze:
Weg met Hem, aan het kruis met Hem.
In onze eigentijdse wereld is ook veel lijden en geweld:
Wij praten daar vaak veel te gemakkelijk over.
Lijden in allerlei vormen, situaties en omstandigheden
is echter iets waar ik nooit aan kan en mag wennen.
Waarom is er eigenlijk lijden in onze wereld?
Dat is en blijft een blijft een mysterieuze zaak.
Het lijden en martelen van mensen hoort zeker niet bij het leven.
Het had er niet moeten zijn. Zo ook wie graag kijkt naar films,
waarin mensen lijden en geweld wordt aangedaan, is psychisch ziek,
zou je kunnen zeggen. Misschien zijn er daarom wel zoveel
lichamelijk, psychisch en geestelijke zieken in onze samenleving?
Wij gaan zondags naar de kerk om heil en genezing te vinden.

Het lijden van Jezus is geen doel op zich.
Het had er niet moeten zijn en het verlost ons ook niet.
Uiteindelijk is dat wel zo, maar dat is veel te kort door de bocht.
Wat ons wel verlost, dat is dat Jezus trouw blijft
aan zijn diepste intuďtie en overtuiging en dat Hij trouw blijft
aan zijn diepste roeping en zending van Godswege.
Juist dat biedt ons perspectief
en juist dat kan ons troosten en verlossen.
Die pijniging en marteling had echter nooit mogen gebeuren.
Het gaat er om, dat Hij zijn ziel niet heeft verkocht aan het kwaad.
En dat is niet zo vanzelfsprekend, zeker niet in onze tijd.
Alleen zijn liefde tot het uiterste, dat kan ons troosten.
Zijn dood is het gevolg van een misdaad
van een kleine kliek van godsdienstige fanatici,
een kleine cel van terroristen in het geheim.
Zo’n gewelddadige dood heeft ook God niet gewild.
Mensen hebben dat gedaan, zoals u en ik, en niet alleen de Joden,
Mensen die een rechtvaardige naar het leven stonden.

Wat wij wel aanvaarden is,
dat mensen beperkt zijn en vergankelijk,
en dat bepaalde dingen niet lukken en dat het goede in deze wereld
bedroevend vaak wordt tegengewerkt.
God staat daarbij niet achter kruis en lijden,
maar in Jezus staat hij wel naast mensen die te lijden hebben,
vooral ook als het gaat om de goede zaak van God zelf in deze wereld.
En juist dat gegeven bemoedigt mij.
De trouw van deze rechtvaardige Jezus, daar gaat het om.
Zo is Hij onze voorganger en leidsman geworden en onze koning,
koploper en voltooier van een volk van getuigen,
die in de afgelopen meer dan 2000 jaar in zijn voetspoor gingen
en die Hem zijn gevolgd in zijn liefde en trouw.
Dat wij het mogen uithouden met Hem.
Dat wensen wij elkaar toe in deze week die daarom
de goede, heilige, stille lijdens-week wordt genoemd.
Deze voorbede niet opnemen op de website!!!
Ik weet niet hoe ik die moet weglaten. Groeten W.Boerkamp
 

VOORBEDE
Enige God, geef kracht aan allen die zich zwak voelen
en die aangewezen zijn op de hulp van anderen:
Voor allen die zelf bijna niets meer kunnen,
omdat zij te oud zijn, te moe, te ziek
en voor allen die zich pijnlijk stoten
aan de grenzen van hun mogelijkheden,
Voor alle invaliden en gehandicapten bidden wij,
voor hen die ongeneeslijk ziek zijn in onze parochie,
Voor alle mensen die in de put zitten,
of die in de war zijn geraakt,
Voor allen die hun dagen moeten slijten
in een huis dat niet van hen zelf is,
Voor de gekneusden in het leven bidden wij
Om kracht en sterkte in deze lijdensweek.
Laat ons bidden…

Wees Gij de kracht, God, van allen die zich aan kant gezet voelen,
behandeld onder hun maat, miskend en vernederd:
De mensen die alleen staan en zielig worden gevonden,
De mensen die iemand verloren
en die nu iedereen kwijt schijnen te zijn,
Mensen die verlaten werden en naast hun eigen leed
ook nog het oordeel van anderen moeten dragen,
de mensen die anders zijn
of zich anders voelen dan anderen
en die daarop worden aangekeken,
de mensen met een verleden,
dat hen voor altijd nagedragen wordt,
De mensen die niet kunnen of niet mogen werken,
en daar ook de kosten voor betalen,
de mensen die als vreemdelingen
ter nauwer nood een plaats krijgen,
al die minste mensen die bij U het meest in tel zijn,
lotgenoten van uw eigen zoon Jezus,
Laat ons bidden……..

O God, geef hen allen te kennen
dat zij veelbetekenend zijn,
Volwaardig mens en waardevol voor U,
En laten er mensen zijn –laat ons die mensen zijn-,
die hen bejegenen met onderscheiding,
want Jezus uw mens was juist een van hen,
weggegooid door machtigen
en op een hoop geveegd met alles
wat op deze aarde geen eer of aanzien heeft.
Laat ons bidden…..
 

Voor kind:
God, in deze goede week denken wij speciaal
aan alle kinderen over de hele wereld,
die lijden net als Jezus,
kinderen die pasgeboren zijn
en die misschien niet helemaal goed zijn in onze ogen
of zelfs nauwelijks levensvatbaar,
Voor alle zwerfkinderen zonder eten,
drinken en een dak boven hun hoofd,
voor alle kinderen die thuis worden misbruikt en mishandeld
of als slaaf worden behandeld door grote mensen
of die lijden ondergaan in kinderarbeid,
voor alle kinderen die verongelukken in het verkeer,
voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn
bidden wij u om kracht en sterkte……
Laat ons bidden..