GELUKKIG WIE ZICH OMKEERT NAAR DE ARMEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

6-Door het jaar-C

Luk. 6,17. 20-26
+website-www.bewustchristen.nl-2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.Armoede is geen probleem van God
Het is geen ideaal ondanks de evangelische raad en het hoeft ook niet.
Armoede is eerder een probleem van mensen die niet delen.
Het is ook geen straf van God maar eerder een kwaad van mensen.
Je kunt er wel degelijk iets aan doen en het moet bestreden worden.
God wil mij zelf concreet omgekeerd zien naar de armen.
Verbeter de wereld en het natuurlijk leefmilieu van de schepping
(makrokosmos) en begin bij jezelf (mikrokosmos en -krediet)
God wil ook niet dat er armen onder ons zijn.
Hij ziet dat het hele wereld, de natuur en het universum goed is.
en een bron van vreugde voor alle mensen.
Daarom moet het menselijk leven een feest zijn voor iedereen.
Jezus leven, zijn voorbeeld en goedheid,
en zijn liefde en barmhartigheid getuigen daarvan.

Armen heb je echter wel altijd bij je, zegt Jezus
Ze zijn een appel van God om je scherp te houden als christen.
Mensen zijn immers niet volmaakt.
Je moet dat appel wel willen zien en tot je laten doordringen.
Ook Jezus praat armoede niet goed.
Hij zegt niet dat je maar tevreden moet zijn
en dat je het later in hemel wel beter krijgt.
Jezus kiest ook niet alleen selectief voor de armen,
maar Hij kijkt eerder naar de samenleving als geheel.
Hij kiest wel voor de armen zonder de rijken te vergeten.
De rijken moeten zich juist laten bekeren door de armen.
Rijken kunnen heel veel aan armen hebben en andersom.

Op de goede weg de armen, maar hoezo?
Het klinkt zeer ironisch en Hij krijgt de lachers op zijn hand.
Zo zet Jezus zijn tegenstrevers en wetneuzelaars op het verkeerde been.
Tegelijk klaagt Jezus de rijken aan en waarschuwt ze:
Jullie stellen alle hoop op dit leven alleen in het hier en nu,
maar dan zijn jullie de beklagenswaardigste van alle mensen,
zoals Paulus vandaag zegt in de tussenlezing (I Kor.15,12.16-20)
Dan heb je geen wortels in de grond met watergleuven (vgl.ps.1)
Dan reikt je kruin ook niet tot in de hemelse verrijzenis
en dan is je geloof waardeloos en ben je nog in je zonden.
Jullie gaan immers helemaal op in de groei van je aards vermogen.

Gelukkig de armen, maar wee u rijken
Rijken zijn vaak als een kale struik in de steppe zonder water.
Ze staan als het ware in dorre woestijngrond
of in onvruchtbaar gebied waar niemand woont,
zegt de eerste lezing vandaag (Jeremia 17,5-8)
Rijken hebben maar al te vaak met niemand echt kontact
Ze hebben nog nooit echt een arme gesproken of ontmoet.
Ze kunnen zich ook niet voorstellen wat je daaraan hebt.
Rijken, armen en middenstanders praten vaak alleen maar
met mensen uit hun eigen kring en in gescheiden circuits.
En als rijken doodgaan dan zijn ze als kaf
dat op wind verwaait, zegt psalm 1 vandaag.
Ze zouden zich moeten laten onderwijzen en gezeggen door de armen.

Gelukkig de mens die voortdurend op Gods aanwijzing leeft
Jezus daalt vandaag met ons af naar de kelder van mensheid
Hij vindt dat die armen daar onder aan de samenleving beter af zijn.
Daarom daalt hij af naar de vlakte voor zijn zogenoemde Veldrede
Hij laat zich bij voorkeur in met de onderlaag van de bevolking.
Als een bedrijfspastor gaat Jezus vandaag met ons onder de vloer
van onze maatschappij om te kijken wat daar aan de hand is.
Hij leert ons vandaag van onderop te kijken naar de samenleving.
Vanaf de basis meekijken naar boven door de bril van de armen
en van mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen.
En dan zie je allerlei mensen die er slecht aan toe zijn.
Mensen die op allerlei manieren niet kunnen deelnemen
aan de dingen die wij in de samenleving als vanzelfsprekend vinden.

Het zijn de gebogenen in onze samenleving
Dat zijn mensen die ondanks alles toch niet dichtklappen,
terwijl ze vaak in meerdere opzichten arm zijn
en soms als het ware alle klappen tegelijk krijgen.
Ze blijven zich openstellen voor God en medemens
en geloven dat de zaak kan veranderen.
Ze zijn voor ons als een boom, die aan de rivier staat
en die wortels heeft tot in het water, zegt psalm 1 vandaag.
Hun blad blijft altijd groen en ze zijn altijd vruchtbaar.
Jezus bemoedigt de houding van al deze armen mensen.
Hij bevestigt de manier waarop armen in het leven staan.
Ze hebben nog iets van het leven te verwachten.
Ze staan nog open voor zijn boodschap.
Ze kunnen je veel vertellen uit eigen ervaring met armoe
en over wat er allemaal mis is in onze samenleving.
Ze ondervinden het immers aan den lijve.
Daarom kunnen rijken zich laten bekeren door de armen.
Armen geloven immers nog in de droom van God,
dat de wereld anders kan worden.
Jezus prijst hun juist zalig en gelukkig om hun rotvaste vertrouwen.
dat het anders kan en dat het anders moet.
Dat armoe niet hoeft en dat die geruisloze tweedeling niet hoeft.
God is koning en niet het grote geld en de rijkdom
en het eigenbelang en het winstbejag.
Hij hoopt vandaag dat wij die houding van de armen aannemen
en zo op die manier Gods visioen levend houden.