JE BENT EEN MEDIUM IN HET KOMEN VAN GOD

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

2-Advent-A-1
Matteus 3,1-12

+website-
www.bewustchristen.nl  -2007-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-paars

Je bent een vertegenwoordiger van God
God komt op drie manieren naar je toe.
Hij kondigt zich aan zoals een kind in de moederschoot
en je wordt tegelijk geraakt door God in het binnenste van je ziel.
Je krijgt dus een keer van God te horen op je levensweg.
Bovendien gaat God met je mee als een geleide op je weg.
Tenslotte krijg je de vertroosting van de H.Geest,
die in jezelf nabij aanwezig is en die werkt in jezelf.
Je bent in je bewustzijn en innerlijkheid en ook
in je openheid naar buiten een medium, een teken en instrument
in het komen van God in zijn woord en handelen.

Verkondiging en doopsel door Johannes
Johannes de Doper is de voortrekker en wegwijzer
in de komen van God in Jezusí woord en daad.
Het is zijn wezen de weg voor de Heer te bereiden.
Hij is helemaal wat hij preekt en het gaat niet om hemzelf.
Zijn optreden doet de mensen van zijn tijd denken aan Jesaja.
Hij staat op de grens van de oude naar de nieuwe tijd,
zoals als wij nu rondom het Heilig Millenniumjaar 2000.
Hij pakt de draad van Jesaja (800 v.Chr.) weer op
Er zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isai (11,1-10)

In het evangelie van vandaag wind hij er geen doekjes om.
Hij houdt een donderpreek en een strafrede die hard aan komt.
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt,
wordt omgehouwen en in het vuur geworpen.
Na mijn waterdoop komt er iemand die doopt
met de H.Geest en met vuur. Dat liegt er niet om.
Je wordt geraakt als je goed luistert naar deze stem in de woestijn.
Er moet iets veranderen in mijn relatie tot God en medemens
Ik moet dus omkeren en anders gaan denken en doen
in mijn relatie met God en medemens.Mijn uiterlijk gedrag
moet overeenkomen met mijn innerlijke houding.

Je bent een voorloper en wegwijzer van/naar God
Ook ik zelf ben vanaf mijn geboorte en doopsel geroepen
om teken, instrument en medium te zijn van het Komen van God.
Koning, priester en profeet: dat is mij drievoudige roeping.
Denk niet dat het doopsel een of ander magisch ritueel is,
waardoor je geen last meer zou hebben van de toorn van God.
Er zal binnen in mij iets moeten veranderen
en aan de vruchten kent men de boom.
Daarbij is iedereen zelf verantwoordelijk en je kunt je nooit
beroepen op je familie of omdat je van huis uit katholiek bent.
Vaders en moeders kunnen hun kinderen uiteindelijk niet redden.
Je kunt je nooit beroepen op je Katholieke Joods Christelijke traditie.
Je kunt je er nooit op laten voorstaan dat je christen bent en
dat je dus als zodanig ook tot het volk van God behoort of
dat je ook een kind van Abraham bent, de oervader van ons geloof.
Alleen de vruchten aan je eigen boom tellen.
God kan zelfs uit stenen een nieuw godsvolk verwekken.

Zoek je heil in God en in de zegen van de H.Geest.
Alles wat eertijds werd opgeschreven,
werd opgetekend opdat wij er iets van zouden leren.
De volharding en vertroosting putten wij uit de H.Schrift,
opdat wij in hoop kunnen leven.(1e lezing Rom.15,4-9)
Veelvuldig en op velerlei wijzen hebben ook de Heilige Vaders
in de oudheid ingesteld, hoe ieder in zijn eigen levensstaat
kan leven in hoorzaamheid aan Jezus Christus.
Daarbij moet je als het ware een trouwe knecht van Jezus worden
vanuit een zuiver hart en een goed geweten. (Karmelregel-2)
Bereid op die manier in je eigen leven de weg van de Heer.

Je bent slechts een medium in het komen van God.
Er is iemand anders tegenover je, die wij God (=Abba-Vader) noemen.
In hem leven wij, bewegen wij ons en hebben wij het bestaan.
Het gaat erom dat die Heilige Geestkracht van Jezus Christus
over ons vaardig wordt en bevrijdend gaat werken in en tussen mensen.
Het gaat om de H.Geest die in ons zucht met onuitsprekelijke
verzuchtingen tot wij eindelijk eens geboren worden.
De H.Geest die ons het ondoorgrondelijke geheim van de liefde leert smaken.
Daar moet je gaandeweg je leven steeds meer kontact mee zien te krijgen.
Die H.Geest zal je helemaal omvormen tot medium van God,
zodat je kind aan huis wordt bij God.

We hebben de zegen van de kerk
Die zegen is eens en voorgoed uitgesproken in ons doopsel.
Toen hebben wij beloofd te gaan leven volgens het evangelie
en de Leefregel van de eerste christenen. (Matteus hst.5-7)
Die vinden wij ook beschreven in de Handelingen van de Apostelen
Die zegen van de kerk mogen wij met ons meedragen.
Daar mogen wij op vertrouwen en van daaruit mogen wij leven.
Als wij bij het vormsel de leefregel van het evangelie krijgen
overhandigd van de kerk dan wordt tegelijkertijd
een goed woord over ons uitgesproken dat zegt:
Zoek je Heil in Jezus Christus en in de Zegen van de H.Geest.
Zoek dus niet alleen jezelf zoals veel mensen van New Age doen.
Ontvang het zegel van de H.Geest, de Gave Gods, zegt de bisschop.
Het gaat juist om die directe creatieve dynamische heelmakende
wederzijdse relatie, die er is tussen die H.Geest en jezelf.
Voel je gezegend door die H.Geest, die altijd en overal in je werkzaam is.
ie zal je ook langzaam doen worden wie je bent: kind van God.