LEER VAN DE ONRECHTVAARDIGE EN SLIMME RENTMEESTER 

Home

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

25-Door het jaar-C Lukas 16,1-13 +website- www.bewustchristen.nl  -2013-spirituele overweging-w.boerkamp o.carm-groen

Wee hen die onrechtvaardig en onbetrouwbaar zijn (Amos 8,4-7) In het evangelie gaat het vandaag over een onrechtvaardige rentmeester. Hij krijgt ontslag van zijn rijke baas vanwege zijn wanbeheer. Hij kan de boeken en computers inleveren en vertrekken. Het is een corrupte zaakwaarnemer die fraude pleegt en meer vraagt dan hij zelf weer aan zijn baas verschuldigd is. Tegelijk ziet hij echter in hoe kritiek zijn eigen situatie is. Hij pakt het nog op tijd aan en redt wat er nog te redden valt. Hij draait zijn rijke baas nog net even een pot uit en hij spant zijn eigen debiteurs voor zijn karretje. Hij laat anderen frauderen om daar zelf mee te kunnen chanteren om uiteindelijk een inkomen en een dak boven zijn hoofd te krijgen. Jullie kunnen nog veel van die slimme onrechtvaardige man leren, zegt Jezus vandaag aan het eind van het evangelie. De baas is kind van de onderwereld en stoort zich aan God nog gebod. Hij slooft zich uit voor slechts materieel geluk en tijdelijk heil en gewin. Jullie zijn kinderen van de bovenwereld en van het licht, zegt Jezus vandaag. Daarom zou ik wensen dat jullie ook zo zouden ijveren voor jullie eeuwig heil. Als je toch vriend wil worden van de geldduivel als afgod, doe het dan zo, dat je er God de Heer, die je zijn hele bezit heeft toevertrouwd, mee dient. Dan zullen ze je ook opnemen in hun eeuwige tenten. Daarna horen wij nog enkele spreuken over het omgaan met geld en goed.

In onze tijd wordt alles gecommercialiseerd en in geld uitgedrukt. Er is zelfs sprake van anonieme salarisverhoging en zelfverrijking zonder afzender. Meer winst noteren dan wat echt is, zodat de aandelen stijgen in waarde. Of minder winst noteren uit eigenbelang en om je eigen hachje te redden. Het kwaad heeft vaak geen gezicht en de kinderen van de duisternis gaan vaak met meer slimheid te werk, dan de kinderen van het licht. Er zijn vele vormen gegroeid van grenzeloze (zelf)verrijking, die tegelijk groeiende armoede tot gevolg heeft. Armen worden immers gemaakt door overdreven rijkdom. Bovendien is materieel onrecht in onze rijke westerse wereld vaak een voedingsbodem voor opstand en een bron van terrorisme. Als we niet wereldwijd delen, dan komen ze het halen, wordt al decennia gezegd. En als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks, zeggen ze dan. De goederen en hulpbronnen in onze zich globaliserende wereld moeten beter verdeeld worden voor alle mensen volgens Gods heilplan. (ITim.2,1-8) De leiders in de wereld en in de kerk moeten er voor zorgen, dat alle mensen een godsvruchtig en waardig leven kunnen leiden, zegt de tweede lezing vandaag (I Tim. 2,1-8). Jezus nodigt ons uit tot een gewetensvolle keuze: De geldduivel of God. De beslissing ligt in ons hart, waar vasthouden aan eigen belang worstelt met loslaten daarvan. Evangelie als tegen-beweging in onze samenleving We moeten de daloog aangaan met de andersdenkende. Bijna in elke straat woont ondertussen wel een allochtoon of andersdenkende. Daarmee geeft God je de kans om op gedachten te komen. Ga daarbij uit van de menselijke waardigheid, die bedoeld is voor iedere mens zonder onderscheid en voor heel de mens in al zijn relaties en meer dan alleen economisch. Werk aan een evangelische tegenbeweging van liefde tot God en de naaste, wat tevens het unieke is van Jezus. Durf als christen anders te zijn met een eigen christelijke levensstijl, zonder er perse een etiket op te plakken. Negeer degenen die een levensstijl voorstaan die louter gebaseerd is op uiterlijk en bezittingen, op arrogantie en geweld, op zelfbelang en succes ten koste van alles. Nederigheid is de beste weg, niet alleen omdat het een grote menselijke deugd is, maar boven alles omdat het Gods unieke weg is in Jezus. Wee waakzaam en kritisch en durf anders te zijn en de grenzen van de verwachtingen te overschrijden. Als christenen zijn wij immers bezorgd over de voortgaande verharding van de samenleving in de richting van ieder voor zich en van God los.

Wat kun je leren van een slimme en onrechtvaardige rentmeester? Hij verstrekt zijn eigen positie door zijn welgestelde meester inkomsten te onthouden. Welnu, misschien heb je geld waar je niet eerlijk aan bent gekomen, wees dan zo slim en deel er van uit puur uit geestelijk eigen belang: dat je uiteindelijk thuis mag zijn bij de armen en eenvoudigen, voor wie de bijbelse God immers altijd een zwak heeft gehad. Als je slechts oog hebt voor uiterlijke rijkdom en streeft naar materiele overvloed, dan zul je op den duur innerlijk arm zijn en geestelijk niets bezitten. Je kunt niet God dienen en Rijkdom, want zoeken naar God vraagt immers gerechtigheid. Je hart gaat uit naar het een of naar het ander. Je geldzucht zou wel eens je ondergang kunnen worden.

Hoe vindingrijk ben je ten aanzien van je geestelijk welzijn? Zouden wij niet net zo vindingrijk kunnen worden in het Rijk Gods, in het werken aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping? Hoe ontwikkelen wij een cultuur van christelijke vrede en verdraagzaamheid? Hoe versterken wij de betrokkenheid van religies, godsdiensten, kerken en moskeen bij processen van vrede en ontwikkeling? Vrede kun je echter niet in een supermarkt halen en je krijgt het niet op een koopje. De opdracht is werken aan gerechtigheid en dat geeft vrede. Dat gaat samen hand in hand en daar moet aan gewerkt worden. Er zijn vele wegen mogelijk die bijdragen aan vrede, maar wij zullen wel in beweging moeten komen om vrede dichterbij te brengen, zowel in het klein als in het groot. Werken aan een parochie waarin de spiritualiteit van de vrede wordt ingeoefend. Een plaatselijke geloofsgemeenschap als oefenschool voor solidariteit met elkaar. Bidden wij om een geestelijke omvorming van ons zelf naar die vrede toe en om te werken aan vrede concreet dichtbij in onze eigen omgeving.