MEER SACRAMENTEEL DENKEN EN LEVEN

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

SACRAMENTSDAG-C Lukas 9, 11b-17 +website – www.bewustchristen.nl  -2007- spirituele overweging – w.boerkamp o.carm.-geel

 Alledag is Pasen en Sacramentsdag Op Sacramentsdag -2e zondag na Pinksteren- gedenken wij de ware instelling waarmee Jezus in het leven staat: Hij is iemand die als levend brood uit de hemel neerdaalt en toch de voeten van de leerlingen wil wassen. Hij geeft zichzelf te eten en geeft zo een nieuwe inhoud aan het Joodse Pasen. Alledag is Pasen, zo vaak als de zon s’morgens opgaat zondags nog meer en met Pasen nog het meest. Op zondagmorgen komen wij als Christenen bij elkaar, omdat Jezus Christus -onze Verlosser- op deze dag uit de dood is opgestaan. In een openbare eredienst van de eucharistieviering wordt de betekenis van Witte Donderdag bekend:

Samenkomen be-teken-t: (IK) ik zal er zijn voor u (U) Dan maken wij openlijk het Geheim van ons geloven bekend. Samen breken wij het brood in de persoon van Jezus, die met ons maaltijd houdt en bij ons aan tafel wil zitten. Wij brengen dank aan de Heer, Onze God, want Hij is onze dankbaarheid waardig. Wij herhalen de woorden en daden van Jezus tijdens het avondmaal, die een profetie zijn van zijn lijden en kruisdood op Goede Vrijdag. Op die dag krijgt zijn leven daadwerkelijk de kwaliteit van een offer. In het misoffer vallen wij in de tijd samen met het uur van Jezus sterven. Aan het eind van de mis worden wij weggezonden om zelf ook met een open hart voor God en medemens in het leven te staan: Dat is tegelijk het enigste offer dat God welgevallig is. Alledag is Pasen en alledag is Sacramentsdag: Wij moeten meer sacramenteel denken en leven.

Eigentijdse Eucharistische Lofprijzing (=Tafelgebed) Heer onze God, wij zijn hier allen weer aanwezig in uw Naam. Wij moeten weer denken aan dat oude verhaal, dat door de eeuwen is doorverteld. Het gaat over Jezus van Nazareth. Hij heeft U, Abba, Vader, durven noemen en ons geleerd ook zo te doen. God, onze Vader, wij danken U voor het bestaan van deze mens. Hij heeft het aanzien van de wereld veranderd. Hij sprak immers in visioenen over uw Rijk, dat eenmaal zal komen om uw schepping te voltooien. Wij herinneren ons dat overal waar Jezus verscheen, de mensen echt mens werden en weer zicht kregen op zichzelf. Zij werden bemoedigd in hun bestaan; zodoende konden zijn zichzelf ook weer geven aan anderen. Wij willen U nog in herinnering brengen hoe Hij tot ons mensen heeft gesproken over een weggerold muntje, over een afgedwaald schaap, een verloren zoon: al wie is zoekgeraakt, niet meer in tel, uit het oog, uit het hart; de kleine en arme, al wie onvrij is, onbekend en onbemind. Wij gedenken hoe Hij zelf op zoek ging naar al die verlorenen: mensen in de kou, wiens partij Hij koos, zonder de anderen te vergeten. Dat heeft Hem echter wel zijn leven gekost, want de machtigen op aarde namen dit niet. Toch, Almachtige Vader, zag Hij zich door U in liefde bevestigd en werd Hij een met U.

Wij gedenken hoe Hij in de laatste nacht van zijn leven hier op aarde brood nam in zijn heilige handen, het zegende, brak en deelde, de tafel rond aan zijn vrienden terwijl Hij zei: Neemt en eet, want dit is mijn lichaam voor jullie. Zo nam Hij aan tafel ook de beker, dankte en prees U, Vader, en zei: Drinkt allen deze beker met Mij, want dit is mijn liefdesverdrag, mijn bloed dat vergoten wordt tot verzoening met velen en tot bevrijding en geluk van jullie allen. Als wij dan samen dit brood eten en drinken uit deze beker, denken wij aan Jezus uw Zoon die zelf langs komt om ons te bedienen. Hij is onze dienaar, die ons allen bevrijdt, nu en altijd, tot voorbij de dood.

Daarom gedenken wij ook allen die van ons heengingen en van wie wij veel hebben gehouden. God, Onze Vader, wij kunnen niet geloven dat alles wat zij voor ons betekend hebben nu voorgoed verloren is. Mogen zij allen het eeuwig geluk bij U gevonden hebben. Ook gedenken wij de wereld, allen die ons lief zijn; de machtigen die beschikkeen ver het lot van de armen, de leiders in de wereld en in de kerk.. Help ons van deze aarde een betere woonplaats te maken, waar we allen een zijn, zoals Gij Vader het zijt in uw Zoon en Hij in U.

Zend dan uw H.Geest uit over ons en over deze gaven, de goede Geest van U en uw Zoon, zodat wij de kracht mogen krijgen om Jezus te blijven volgen. Geef ons leiding in de bekoring en dat wij vrij mogen zijn van kwade invloeden en open mogen staan voor het goede. Tot lof en hulde aan U, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest mogen en durven wij ook het gebed te bidden, zoals Hij het ons geleerd heeft: ONZE VADER