KOM  TOT  JE  EIGEN  DAGRITME/ORDE

EN  GEEF  ZO  VORM  AAN  WIE  JE  WILT  WORDEN  

                                                       (door p.W.Boerkamp O.Carm. van het pastorale team)

Je verstand, gevoel en wil op elkaar afstemmen.

In je levens(loop) werken die drie voortdurend op elkaar in als het goed is. Dat ervaren wij elke dag aan den lijve. Vooral religieuzen, kloosterlingen en gewone gelovigen die bewust leven ervaren dat heel uitdrukkelijk. In het Boedhisme wordt  jongeren aangeraden om eerst drie jaar in een klooster te leven om dat te leren en daar gevoel voor te krijgen. Persoonlijk ben ik al jaren voor een vorm van sociale dienstplicht. Dat kan dus ook in een klooster. Dat kun je een klein beetje vergelijken met de stage van jongelui, een taakstraf of onze sociale dienstplicht en militaire dienst. Dat alles verandert je verstand en je wijze van denken. Het brein is dus ook een beetje maakbaar. Het mooiste is als verstand, gevoel en wil harmonieus op elkaar inwerken. Dat leer je het beste tussen je 10 en 24-ste levensjaar. Dan kan ook het goede, ware en het schone naar voren komen. Dat is tegelijk de weg waarlangs religie en godsdienst zich kunnen openbaren.

Goed gebruik van je hersens verandert je gedrag en andersom.

Gebruik je hersens goed, dan kun je in je leven worden wie je graag wilt zijn. De ratio bepaalt het gedrag, maar je gedrag bepaalt ook je verstand en je wijze van denken. Dat laat serieuze gedragstherapie ook duidelijk zien. Dat laatste gegeven is ook belangrijk voor opvoeding, scholing en vorming. Tenslotte pendel je voortdurend heen en weer tussen verstand en gevoel en wil. Als gelovig mens moet je voortdurend de beweging maken van je hoofd naar je hart, want dat staat voorop bij God. Juist in die voortdurende omvorming van alle drie naar God toe krijgt het religieuze en de godsdienst een kans. Dat is een levenslang proces en dat alles samen heeft consequenties voor het (godsdienstig)  leren tijdens je levensloop. Zo zijn in je levensloop bepaalde fazen en tijdstippen belangrijk om iets goed te kunnen leren. Dan moet je daar ook op in spelen. Zo is het brein van een puber ook anders dan het brein van een volwassene.

In je tienerjaren kom je het beste tot een vaste levensstijl.

Zo kun je het beste een taal leren spreken  voor dat je tien tot twaalf jaar wordt. Vervolgens kun je tot je vierentwintigste levensjaar het beste vaardigheden inoefenen. Bij die vaardigheid hoort op de eerste plaats ook het opbouwen van een eigen persoonlijke levensstijl naast de vaardigheden die je moet leren voor je vak. Die levensstijl komt via het inoefenen van een  eigen persoonlijke dagorde of dagritme. Die dagelijkse praktijk verandert gaande weg ook iets in de hersenen. Zo werden priesters vroeger ook gevormd voor ze 24 jaar werden. Dat is en blijft  de beste vormingsperiode, maar tegenwoordig worden priesters veel later gewijd. Na het Vaticaans Concilie in de jaren zestig zien we al twee generaties de gevolgen van als  verstand, gevoel en wil niet goed op elkaar worden afgestemd en getraind.

Voor je vijf en twintigste levensjaar moet het gebeuren

Vooral tussen je tiende en vierentwintigste levensjaar leer je immers vooral je motivatie te ontwikkelen en je consequenties van je gedrag te doorzien. Dan wordt ook vaak het beste een planninggemaakt voor de toekomst en dan kun je ook het beste leren om je gedrag bij te sturen als andere dingen optreden. Dan leer je ook het beste om goed moreel te oordelen.

Bovendien kan het brein zich verder levenslang aanpassen en vernieuwen. Een verandering van je gedrag heeft ook een verandering van je hersenen tot gevolg. Dat geldt niet alleen voor een ziek brein dat met taakstraffen kan worden geheeld. Maar dat geldt ook voor een gezond brein dat de eigen ratio en verstand wil verbeteren via het inoefenen van een bepaalde (religieuze)  levensstijl.

Ander levensgedrag verandert je brein

Verandering van gedrag en gedragstherapie verandert bepaalde gebieden in de hersenen. Zo kun je in principe levenslang je grenzen verleggen en je hersenen veranderen elke dag qua aantal cellen en netwerkverbindingen. Dat kan ook door bepaald voedsel te eten en andere trainingen. De wereldse gezondheidspriesters van tegenwoordig zijn vaak nog veel strenger dan priesters van de kerk vroeger. Het inoefenen van een bepaalde dagritme/orde gedurende een langere tijd hoort daar ook onder. Zo kun je ook een bepaalde dagorde van een oude religieuze leefregel van een oude kloosterorde inoefenen. Dat kun je doen voor een bepaalde tijd in een klooster of thuis via een cursus volgen daarin. Het inoefenen van een oude kloosterregel is tegenwoordig een grote bron van inspiratie voor leken. Vooral jongeren tot 35 jaar die hun leven nog vorm moeten geven zijn daar heel intensief mee bezig. Gastenverblijven in de kloosters zitten meestal vol tijdens de weekenden, maar ook door de week.

Drie jaar samen het evangelie lezen van de zondag als eerste inoefening

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig hebben wij een zondagse lezingencyclus van drie jaar A-B-C. Dat begint altijd met de eerste zondag van de Advent.

In het komende kerkelijk en liturgische jaar is het verhaal van Lukas aan de beurt. Wij lezen  in drie jaar de voornaamste gedeeltes uit de bijbel. Daarna  heb je eigenlijk de hele bijbel gelezen. Voor iedere jongere die serieus echt  en bewust christen wil worden

is het samen lezen van het evangelie van de komende zondag een eerste must.

Je bent niet de eerste als je komt en sommigen in Colmschate hebben het al drie jaar gedaan. Die eerste inoefening heeft hun leven en gedrag sterk veranderd en gevormd. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben en het gaat niet om debatteren en discussiėren, maar eerder om hardop mediteren Rond het Evangelie van de komende zondag. Het gaat om Goddelijke lezing van het evangelie: m.a.w. wat staat daar en hoe lees je dat en wat roept dat bij je op en hoe is je eigen ervaring daaromtrent.

We doen het een keer in de maand en wel op de eerste donderdagavond van de maand van 20.00-21.00 uur in het Titus Brandsmazaaltje direct rechts naast de nieuwe ingang van de kerk in Colmschate tegenover de NS-Halte.

We hebben een heel lage drempel.Welkom!

Ps.nieuw E-mail adres: wil.boerkamp@planet.nl en eigen Website: www.bewustchristen.nl