VROUWEN HEBBEN EEN EIGEN LIEFDEVOLLE INBRENG

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

11-Door het jaar-C Luk. 7, 36-8, 3 +website– http://www.bewustchristen.nl/  – 2007 – spirituele overweging-w.boerkamp o.carm.-groen

Wie veel liefheeft wordt veel vergeven Je zonden worden je vergeven, want je hebt veel liefde betoond: je geloof heeft je gered. Dat zegt Jezus vandaag tegen een naamloze zondares. Zij staat in de stad misschien als publieke vrouw bekend, maar in haar boetvaardigheid zoekt zij ongevraagd Jezus op: Wie is die mens Jezus dat Hij zelfs zonden vergeeft, zo vragen de gasten zich af aan tafel bij een farizeeėr. Jezus is daar namelijk op een etentje uitgenodigd door Simon. Plotseling treedt de boetvaardige zondares binnen in de kring van de disgenoten met haar liefdesbetuiging voor Jezus. Als een echte gastvrouw bejegent zij Jezus met haar eigen ritueel als de hoogste gast die ze maar kent. De farizeeėr die alleen maar wil pronken met Jezus is echter hevig geschokt, dat een publieke vrouw in zijn ogen zo de Joodse gastvrijheid bederft. Jezus laat zich de oprechte liefde van haar echter welgevallen. Hij moest eens weten wie dat is, denkt Simon de farizeeėr!

Jezus brengt ons op een ander spoor Hij neemt het echter voor haar op en vertelt een gelijkenis: Stel je voor dat een geldschieter twee schuldenaars kwijtscheldt: een van honderd en een van vijftig Euro. Wie van hen zal dan het meest van hem houden? De eerste natuurlijk, zegt Simon en zo wordt de farizeeėr op zijn nummer gezet en velt hij zijn eigen oordeel over zichzelf. Hij heeft klaarblijkelijk alles nagelaten om Jezus als een echte gast te bejegenen. Hij gelooft immers niet dat Jezus een profeet is. De bejegening van Jezus door de vrouw staat in schrille tegenstelling tot de mannelijke nieuwsgierigheid van de farizeeėr, die Jezus heeft uitgenodigd.

Er trekken ook vrouwen met Jezus mee. Jezus is een rabbi die ook vrouwen achter zich aan krijgt. Naast de mannelijke apostelen trekken ook enige vrouwen met Jezus op. Uit eigen middelen zorgen zij voor Hem en de apostelen. Daarmee doorbreekt Jezus een groot taboe in de Joodse samenleving. Hij bevrijdt vrouwen van het stereotiepe beeld, dat mannen vaak van hen hebben. Jezus was iemand die kan luisteren naar vrouwen, die in die tijd niets hebben in te brengen in die harde mannenmaatschappij. Hij houdt van hen en verblijft in hun huizen. Hij spreekt met hen over het Koninkrijk van God. En zo durft Hij vandaag ook verzorging te ontvangen van een vrouw in het huis van Simon, de farizeeėr, terwijl alle mannelijke gasten haar bespotten. En zo wordt overal waar dit evangelie wordt verkondigd, deze vrouw herinnerd om wat zij doet.

Jezus verlegt grenzen ten aanzien van vrouwen. Alle vier evangelisten hebben een verhaal over een zalving van Jezus door een vrouw ( Jo T.) Zijn aanraking is blijkbaar bevrijdend en Hij doet zelfs bezetenheid bij mensen (vrouwen) verdwijnen. Jezus verstaat vandaag haar liefde, toewijding en genegenheid: dat betekent voor de vrouw vergeving en begin van nieuw leven. In de directe kring rond Jezus is er blijkbaar weinig of geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Juist in eigen kring heeft Jezus grenzen verlegd, ook al blijven er misschien altijd culturele ongelijkheden over. In de directe omgeving van Jezus lijken mannen en vrouwen gelijkwaardig te zijn. Vrouwen waren Jezus en de apostelen van dienst met wat ze hadden. Misschien waren er eerst alleen maar arme mannen en vrouwen die Jezus volgen, maar later ook rijken zoals Lukas laat zien. Worden ze bij Hem uitgenodigd om de gemeente meer te steunen? In ieder geval hebben ze alle huishoudelijke werkzaamheden van een vrouw uit die tijd verricht in de directe kring rondom Jezus. Met belangeloze inzet en toewijding zijn vrouwen op hun geheel eigen manier Jezus met zijn leerlingen van dienst geweest. Dat vraagt Jezus tenslotte van iedere leerling die Hem wil volgen.

Eigenlijk zijn alle taken in de parochie een vorm van diakonie. Vgl. diakones zuster Febe (Rom.16, 1) en diaken Stephanus (Hand.7) Bij Lukas zijn Maria en Martha ook gelijkwaardig aan mannen (Luk.10,38-42) In het begin van de Beweging van en rondom Jezus lijkt er weinig of geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te zijn, ook al blijven er misschien altijd wel tijdgebonden verschijnselen over. Daarvan moet je in de kerk in ieder geval geen goddelijke wet maken. Voor ons betekent het dat er binnen de kerk nog veel gedaan moet worden aan de volledige gelijkstelling van mannen en vrouwen. Ook in onze tijd moeten er nog steeds taboes doorbroken worden en mogen en moeten er nog steeds grenzen verlegd worden.

Vrouwen zijn de eerste apostelen van de verrijzenis. Vrouwen zijn vaak de eersten die veel voor lief kunnen nemen en die ook altijd eerst het nieuwe leven in zichzelf voelen. Zij zijn ook de eersten die ontdekken dat het graf leeg is en zij zijn de eerste verkondigers van de blijde boodschap. In het verlengde daarvan hebben vrouwen ook in het leven van de Jonge kerk een belangrijke en eigen rol gespeeld, zoals Lukas ons ook laat zien in de Handelingen van de Apostelen. Het zijn vaak de vrouwen van aanzien, soms rijke en zeer gastvrije vrouwen, die tot de eerste bekeerden horen, ook al was hun verleden misschien niet altijd onbesproken. Betoonden ook zij misschien daarom zoveel liefde aan de apostelen omdat hun veel vergeven was?