WIE ZEGGEN JULLIE ZELF DAT IK BEN?

Pastor W. Boerkamp O Carm

 

12-Door het jaar-C Luk.9,18-24 +website www.bewustchristen.nl  -2007 spirituele overweging w.boerkamp o.carm.-groen

Wie ben ik? Hoe wordt er over mij gesproken, vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Je lijkt wel op Johannes de Doper, voorloper en wegbereider van God, die had het ook over inkeer en ommekeer net als jij.(24 juni geboortefeest) Je doet ons denken aan onze grootste profeet Elia, die kreeg ook brood uit de hemel en die wekte ook iemand op uit de dood. Het lijkt wel of in jou een van onze oude profeten weer is opgestaan, zo zeggen de mensen op het journaal. En wie zeggen jullie zelf dan dat ik ben? Dat vraagt Jezus vandaag ook aan ieder van ons persoonlijk. Wie is Jezus van Nazareth eigenlijk voor jou en voor mij persoonlijk?

Je spiegelen aan de (A)ander Om zicht te krijgen op je zelf wie je eigenlijk bent kun je ook gaan bidden, zoals Jezus vandaag doet in het evangelie: je spiegelen aan God. Je kunt jezelf ook spiegelen aan andere mensen om er achter te komen wie je zelf ten diepste bent en hoe je in werkelijkheid bij hen overkomt. Je kunt er alleen maar achter komen in relatie met God en met andere mensen. In een huwelijksgesprek vraag ik de ene te zeggen wie de ander is. Je kunt elkaar ook uitdagen: zeg mij wie je bent en ik zal zeggen wie je bent. De manier waarop iemand zichzelf presenteert en onder woorden brengt, dat zegt al heel veel over jezelf en daaraan kun je ook al veel van iemands innerlijk aflezen.

Jezus krijgt in het evangelie vele namen. Geen naam en geen beeld echter voldoet helemaal, eenvoudigweg omdat God zelf in het spel is en die is niet bij name te noemen. Zo wordt Hij bij voorbeeld de Weg, de Waarheid en het Leven genoemd Ook in de kerkgeschiedenis daarna krijgt Hij vele namen. Kijk maar naar die aloude geloofsbelijdenis van de apostelen, waarin Hij de eniggeboren Zoon van God wordt genoemd.(325 n.Chr.) In Wezen is Hij een met God, die Hij zijn Vader noemt. Jezus is een mens die de allerhoogste naam verdient, zegt Paulus In Hem is God zelf onze geschiedenis binnengetreden met een boodschap voor alle mensen van alle tijden. Hij is helemaal vanuit God tot ons gekomen en in Hem heeft Gods hele volheid zichtbaar voor mensen willen wonen. In Hem heeft God op een menselijke wijze God-voor-ons willen zijn. In Hem is de H.Geest van God het meest duidelijk zichtbaar geworden. Jezus is meer dan een politieke activist of revolutionair. Hij werkt aan een maatschappij, zoals God zelf die op het oog heeft. Vanaf de millenniumwisseling wordt Jezus gelukkig steeds meer gezien als een mysticus, die het geheim van God ontsluit in mensen, net als vroeger in de eerste eeuwen van het christendom. Hij laat duidelijk zien wie God is, maar tegelijkertijd gaat God duidelijk schuil in Hem, omdat je die niet kunt zien. Dat is nu de dubbelzinnige eigenheid van Jezus.

Jezus is een persoon God zelf is in Jezus een persoon geworden en het christendom is dus meer dan een of andere cultuur, ideologie of systeem van waarden en normen. Het is een persoonlijke tegenwoordigheid van God met een gezicht: Het is Jezus Christus, die aan het leven van de mens zin en inhoud geeft. Heb daarom geen angst Hem te ontmoeten. Zoek Hem daarom op en kijk waar hij woont. Zoek Hem op in het aandachtig lezen van het zondagse Evangelie in de kleine groep. Zoek Hem in het persoonlijke en in het gemeenschappelijke gebed. Zoek Hem in de deelname aan de zondagse eucharistie en in andere sacramenten. Zoek Hem in het gelaat van de noodlijdende, de behoeftige en de vreemdeling. Je vindt de zin van het leven in de Navolging van Christus, zou Thomas van Kempen van de Moderne Devotie uit Salland zeggen. Luister naar Zijn stem en open je hart om je roeping te ontdekken, Heb geen angst om op weg te gaan, want de Heer zelf zal je vergezellen. De kerk heeft jullie jongeren nodig om de wereld te zeggen wie Jezus is. Sta op, tieners, twintiger en dertigers! Christus is het die dat zegt. Luister naar Hem. Hij gaat met je mee op weg in waarheid en in leven. Of Sluit je aan bij bewegingen van leken, die nu overal op de wereld aan de gang zijn, zoals bij voorbeeld de Karmelbeweging in Nederland.

Ik ben een mens die het nodige moet opbrengen voor het evangelie Voor Petrus is Jezus uiteondelijk de gezalfde, de naam voor een joodse koning. Zelf noemt Jezus zich het liefste zoon-van-de-mensen: Een mensenzoon, die veel moet lijden om zijn doel te bereiken: Jezus, onze trouwe getuige, ondanks zijn lijden, maar die op de derde dag zal verrijzen. En het zal ons, zijn volgelingen niet anders vergaan. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij met zichzelf breken, zegt Jezus Het kruis is ons merkteken. Elke dag opnieuw je kruis opnemen, dat betekent aanvaarden, dat je deze mens bent en geen ander. God aanvaardt ieder van ons zoals die is gemaakt. Hier moet je het mee doen en dit is jouw leven met alles wat je bent en hebt. Vlucht daar niet van weg, want wie zijn leven wil redden zal het verliezen Hoe dan ook: vanaf Abraham maakt het geloof ons allen tot kind van God en ieder heeft in het Doopsel Christus aangetrokken als een kleed. Als volk van God vormen wij allen samen een persoon in Christus Jezus, zo zegt Paulus in de tweede lezing van vandaag (Galaten 3, 26-29) Als wij Jezus willen volgen, moeten wij tot aanvaarding en waardering komen. allereerst van ons zelf en van ons eigen kruis, maar ook aanvaarden dat de ander ook zijn kruis te dragen heeft. Op de vraag wie Jezus is voor mij zelf is kan ik dus alleen maar antwoorden: Hij is de andere helft van mijn persoon: Samen met alle andere mensen vorm ik een persoon in Christus. Zo worden wij vandaag ingewijd in het geheim van Christus zoals Hij is. In Hem worden wij voortdurend en levenslang omgevormd.Amen.